Dz.Urz.MON.2019.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2.  Funkcję Pełnomocnika pełni Pan płk Karol Molenda.
§  3.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) dokonanie analizy uregulowań formalno-prawnych oraz rozwiązań organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w celu określenia niezbędnych zmian związanych z uznaniem cyberprzestrzeni za domenę działań operacyjnych, z uwzględnieniem zadań Ministra Obrony Narodowej wynikających z przepisów prawa;
2) koordynowanie działań prowadzących do sformowania Inspektoratu Sił Obrony Cyberprzestrzeni, na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych;
3) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z osiągnięciem przez wojska obrony cyberprzestrzeni gotowości operacyjnej.
§  4.  Pełnomocnik, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia, koncepcję organizacji i funkcjonowania wojsk obrony cyberprzestrzeni uwzględniającą w szczególności charakter prawny, struktury i zasady działania, katalog wymaganych zdolności, zasady współdziałania z poszczególnymi rodzajami Sił Zbrojnych, potrzeby zmian w tym zakresie, harmonogram formowania i osiągnięcia gotowości operacyjnej wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz skutki finansowe projektowanych rozwiązań.
§  5.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z limitu wydatków pozostającego w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii.
§  6.  Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy w celu realizacji jego zadań.
§  7.  Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Narodowe Centrum Kryptologii.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.