Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.195

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 213/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. a i c-e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.), ustala się, co następuje:

§  1.
1. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Funkcję Pełnomocnika, do czasu wyznaczenia na stanowisko Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, pełni Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - gen. dyw. pil. dr. Leszek CWOJDZIŃSKI.
3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej i nadzorowany jest przez Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji.
4. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika należy:
1) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 2 sierpnia 2013 r. wniosku organizacyjno-etatowego dotyczącego utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zwanego dalej "Inspektoratem", oraz harmonogramu realizacji zadań związanych z utworzeniem Inspektoratu;
2) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, określenie potrzeb finansowych związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu i jego zadaniami w roku rozpoczęcia działalności;
3) określenie zakresu zadań Inspektoratu;
4) w uzgodnieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa ustalenie docelowej siedziby Inspektoratu;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej dotyczących organizacji Inspektoratu;
6) sformowanie do dnia 31 sierpnia 2013 r. Inspektoratu.
§  2. Z dniem 1 września 2013 r. tworzy się Inspektorat, jako jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Podsekretarzowi Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, z tymczasową siedzibą w Warszawie, w budynku nr 2, w kompleksie wojskowym K-3619 przy ul. Nowowiejskiej 26.
§  3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie do 19 sierpnia 2013 r. na podstawie wniosku, o którym mowa w§ 1 ust. 4 pkt 1, wyda dokumenty organizacyjne i etatowe, umożliwiające realizację zadania, o którym mowa w § 2.
§  4. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej spowoduje uwzględnienie zmian wynikających z niniejszej decyzji w projekcie obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w projekcie decyzji w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
§  5. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji przedsięwzięcia określonego w § 2.
§  6. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni ochronę kontrwywiadowczą prac Inspektoratu.
§  7. Dowódca Garnizonu Warszawa:
1) przyjmie z dniem 1 września 2013 r. na zaopatrzenie logistyczne i finansowe Inspektorat, oraz wystąpi do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie budżetu na realizację przedmiotowego zamierzenia;
2) wydzieli dla potrzeb Inspektoratu niezbędną liczbę pomieszczeń w lokalizacji wskazanej w § 2;
3) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, zapewni ochronę miejsc pracy;
4) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, zapewni dla potrzeb Inspektoratu niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
5) wyposaży pomieszczenia wskazane na potrzeby siedziby Inspektoratu w niezbędny sprzęt kwaterunkowy oraz zapewni pozostałe wyposażenie i doraźnie środki transportowe, uwzględniając posiadane możliwości.
§  8. Obsługę merytoryczną i administracyjną Pełnomocnika, do czasu utworzenia Inspektoratu, zapewnia Departament Polityki Zbrojeniowej.
§  9. Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika, do czasu utworzenia Inspektoratu, zapewnia Departament Ochrony Informacji Niejawnych.
§  10. Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych zabezpieczy świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zorganizuje i uruchomi infrastrukturę sieci MILWAN i Internet na potrzeby Inspektoratu.
§  11. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji udzieli niezbędnego wsparcia w organizacji sieci jawnej i niejawnej na potrzeby Inspektoratu.
§  12. Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje plany działalności kontrolnej do postanowień decyzji.
§  13. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Pełnomocnik, który, za pośrednictwem Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, w terminie do dnia 30 września 2013 r. przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o realizacji zadania określonego w § 2.
§  14. Traci moc decyzja Nr 172/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Zespołu do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 164).
§  15. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.