Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 172/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Zespołu do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

Departament Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. a i c-e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:

§  1.
1. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Na Pełnomocnika wyznacza się gen. dyw. pil. dr. Leszka CWOJDZIŃSKIEGO.
3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej i nadzorowany jest przez Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji.
4. Do zakresu obowiązków Pełnomocnika należy:
1) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 15 sierpnia 2013 r. uzgodnionej w resorcie obrony narodowej koncepcji organizacyjnej Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zwanego dalej "Inspektoratem", harmonogramu realizacji zadań oraz składu etatowego i personalnego Zespołu do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, zwanego dalej "Zespołem";
2) nadzorowanie prac Zespołu;
3) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej oraz Podsekretarzowi Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji comiesięcznych meldunków z realizowanych przez Zespół przedsięwzięć i zadań;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji dotyczących organizacji Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych;
5) określenie zakresu zadań i opracowanie struktury organizacyjnej Inspektoratu;
6) opracowanie wniosku organizacyjno-etatowego dotyczącego utworzenia Zespołu, na podstawie którego Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda dokumenty, o których mowa w § 3;
7) w uzgodnieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa ustalenie siedziby Inspektoratu;
8) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, określenie potrzeb finansowych związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu i jego zadaniami w roku rozpoczęcia działalności.
5. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, dyrektorzy, kierownicy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do kompetencji, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji jego zadań.
§  2. W celu organizacji i wdrożenia nowych struktur Inspektoratu, powołuje się etatowy Zespół (12 etatów), o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, z siedzibą w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym K-3619 przy ul. Nowowiejskiej 26, bezpośrednio podporządkowany Pełnomocnikowi, który będzie funkcjonował od dnia 15 września 2013 r., według dokumentów etatowych Zespołu w ramach etatu Inspektoratu.
§  3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) do dnia 22 sierpnia 2013 r. wyda dokumenty organizacyjne i etatowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2;
2) spowoduje zabezpieczenie niezbędnego sprzętu kwaterunkowego na potrzeby wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Zespołu.
§  4. Dowódca Garnizonu Warszawa:
1) przyjmie z dniem 15 września 2013 r. na zaopatrzenie logistyczne i finansowe Zespół oraz wystąpi do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie budżetu na realizację przedmiotowego zamierzenia;
2) wydzieli dla potrzeb Zespołu niezbędną liczbę pomieszczeń w lokalizacji wskazanej w § 2;
3) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych zapewni ochronę miejsc pracy;
4) w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji zapewni dla potrzeb Zespołu niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
5) wyposaży pomieszczenia wskazane na potrzeby siedziby Zespołu w niezbędny sprzęt kwaterunkowy otrzymany z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz zapewni pozostałe wyposażenie i doraźnie środki transportowe, uwzględniając posiadane możliwości.
§  5. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej spowoduje uwzględnienie zmian wynikających z niniejszej decyzji w projekcie obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz projekcie decyzji w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
§  6. Obsługę merytoryczną i administracyjną Pełnomocnika i Zespołu zapewnia Departament Polityki Zbrojeniowej.
§  7. Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika i Zespołu zapewnia Departament Ochrony Informacji Niejawnych.
§  8. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni ochronę kontrwywiadowczą prac Zespołu.
§  9. Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych zabezpieczy świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zorganizuje i uruchomi infrastrukturę sieci MILWAN i Internet na potrzeby Zespołu.
§  10. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji udzieli niezbędnego wsparcia w organizacji sieci jawnej i niejawnej na potrzeby Zespołu.
§  11. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Pełnomocnik.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23 poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.