Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.11.107

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

GK-1100-72/12

W wykonaniu § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1. 1 W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jako beneficjenta środków z Funduszu Spójności, w stosunkach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych z realizacją projektów:
a) »Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych«;
b) »Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie«;
c) »Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP«"-

na okres od dnia 30 listopada 2015 r. do odwołania powołuję:

1. Panią Magdalenę Bukowską, Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, o których mowa wyżej.
2) Pana Marcina Gołębiowskiego, Zastępcę Dyrektora ds. Projektów LP w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, do pełnienia funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, o których mowa wyżej.
§  2.
1. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów - MAO stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zakres obowiązków Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów - MAO zostanie opracowany przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów - MAO.
§  3. Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe zobowiązuję do protokolarnego przejęcia dokumentacji, związanej z realizacją projektów, o których mowa w § 1, będącej w posiadaniu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, do dnia 15 października 2012 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO

Realizacja Projektów

1) MAO odpowiada za prawidłową realizację projektów, a w szczególności odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektami oraz monitorowanie ich realizacji;

2) funkcje oraz zakres obowiązków MAO oraz osób odpowiedzialnych za księgowość są rozdzielone;

3) MAO zatwierdza i podpisuje lub poświadcza strategiczne dokumenty dla realizacji projektów, m. in. studium wykonalności, prognoza oddziaływania na środowisko oraz dokumenty zapewniające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego projektów, m.in. wytyczne dla nadleśnictw, raport końcowy.

Przetargi

1) MAO sprawuje nadzór nad odpowiednim przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie strategicznych dokumentów dla realizacji projektów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych: przygotowanie i publikacja ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert;

2) MAO odpowiada za prawidłowe przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Finanse i monitoring

1) MAO sprawuje nadzór nad prawidłowym założeniem przez beneficjenta rachunków bankowych projektów;

2) MAO podpisuje wnioski beneficjenta o przekazanie środków wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie tych środków;

3) MAO ustala rodzaje dokumentów zabezpieczających prawidłowe wykorzystanie środków przekazywanych w związku z realizacją projektów podpisywanych przez przedstawicieli beneficjenta (zabezpieczenie zaliczki);

4) MAO nadzoruje rzeczowe i finansowe monitorowanie postępu w realizacji projektów oraz zgodności realizacji projektów z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Kontrola

1) MAO jest powiadamiany w formie pisemnej o podstawowym zakresie, trybie i dacie prowadzenia planowanej kontroli realizacji umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach kontrola doraźna realizacji umowy może być podjęta bez wcześniejszego powiadamiania MAO o terminie jej przeprowadzenia;

2) pracownik kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych informuje MAO o swych uprawnieniach do przeprowadzenia kontroli, a następnie zwraca się:

a) o skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inżyniera kontraktu), odpowiedzialnych za realizację zadania, w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli,

b) o udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, umów wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz z zakresu projektu objętego umową, a także o sporządzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.;

3) MAO ma prawo zgłaszania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, w szczególności zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli w wypadku uznania ich za niezgodne ze stanem faktycznym;

4) MAO upoważnia osoby do składania wyjaśnień lub udzielania informacji oraz podpisywania protokołu z kontroli;

5) protokół kontroli podpisują oraz parafują każdą ze stron protokołu: ze strony beneficjenta - MAO lub osoba przez niego upoważniona oraz Kontrolujący;

6) MAO otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

1 § 1:

- zmieniony przez § 3 zarządzenia nr 66 z dnia 29 września 2015 r. (B.I.LP.2015.11.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2015 r.

- zmieniony przez § 3 zarządzenia nr 92 z dnia 30 listopada 2015 r. (B.I.LP.2016.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2015 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 11 z dnia 24 lutego 2016 r. (B.I.LP.2016.4.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2016 r.