Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Bartłomieja Druzińskiego na Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
aktualizacja harmonogramu realizacji zadań związanych z działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "KZN";
2)
opracowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z działalnością KZN;
3)
sporządzenie projektu rocznego planu finansowego KZN;
4)
dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi na rachunek bankowy KZN;
5)
wystąpienie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa z wnioskiem o przekazanie na rachunek bankowy KZN środków finansowych pokrywających koszty funkcjonowania KZN, ze wskazaniem ich przeznaczenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 30).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).