Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.5.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 2006 r.

DECYZJA NR 46
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) postanawiam, co następuje:
§  1.
Powołuję inspektora Zbigniewa Krasnodębskiego na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji.
§  2.
Traci moc decyzja nr 378 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 roku.