Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. - OpenLEX

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.17.109

Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2004 r.

DECYZJA NR 378
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

W związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) postanawiam, co następuje:
§  1.
Powołuję młodszego inspektora Romana BERGERA na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji.
§  2.
Traci moc decyzja nr 74/99 Komendanta Głównego Policji w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.