Dz.Urz.GITD.2018.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Pana Dariusza Boguckiego - głównego specjalistę w Wydziale Projektowania Systemów Informatycznych i Wdrożeń w Biurze Informatyki i Łączności na Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwanego dalej: "Pełnomocnikiem".
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy realizacja obowiązków wynikających z aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
2.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik może wydawać zalecenia, występować z wnioskami oraz żądać udzielenia informacji i opinii od komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
3.  Pełnomocnik może występować o dostęp do informacji i dokumentów będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, związanych z realizacją zadań Pełnomocnika, przy zachowaniu procedur określonych w odrębnych przepisach.
§  3.  Pełnomocnik, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1, podejmuje współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
§  4. 
1.  Bezpośredni nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2.  Pełnomocnik przedstawia Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, za pośrednictwem Dyrektora Biura Informatyki i Łączności Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, roczne sprawozdanie ze swojej działalności do końca I kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym, zawierające w szczególności informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją swoich zadań.
§  5.  Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Informatyki i Łączności Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
§  6.  Traci moc zarządzenie nr 41/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 41).
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.