Powołanie pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - OpenLEX

Powołanie pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.22

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 88
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2014 r. poz. 203) w związku z pkt 3.4.3 Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej załącznik do uchwały nr 111 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się naczelnika Wydziału III Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "pełnomocnikiem".
2.
Cyberprzestrzeń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o której mowa w ust. 1, to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzonych przez jawne systemy teleinformatyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.
§  2.
1.
Pełnomocnik realizuje zadania, o których mowa w pkt 3.4.3 Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej załącznik do uchwały nr 111 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2.
Pełnomocnik realizuje zadania przy pomocy Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT - ABW, którego zasady funkcjonowania oraz strukturę określają przepisy zarządzenia nr 26 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT - ABW.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.