Powołanie oraz zasady funkcjonowania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2001.8.47

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2001 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 lipca 2001 r.
w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729, oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698, Nr 94, poz. 1037 i Nr 120, poz. 1268) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 480), zarządza się co następuje:
§  1. 1
Odwoławcza Komisja Bioetyczna, powołana przez Ministra Zdrowia w celu rozpatrywania odwołań od uchwał komisji bioetycznych wyrażających opinię o projekcie eksperymentu medycznego, zwana dalej "Komisją", działa w składzie:

1. Danuta Barnaś

2. Przemysław Biliński

3. Wojciech Bołoz

4. Romuald Dębski

5. Zbigniew Herman

6. Andrzej Górski

7. Tadeusz Jasudowicz

8. Romuald Krajewski

9. Alicja Chybicka

10. Dionizy Moska

11. Jacek Piątkiewicz

12. Stanisław Pużyński

13. Tadeusz Tołłoczko

§  2.
Szczegółowy tryb pracy i organizacji Komisji określi regulamin zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.
§  3.
1.
Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
2.
Komisja wybiera również ze swego składu zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
§  4.
Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§  5.
Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub jego zastępca.
§  6.
Przewodniczący Komisji może powołać ekspertów w celu konsultacji i opracowania opinii niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego rozpatrzenia odwołania.
§  7.
Prace Komisji finansowane są z budżetu Ministerstwa Zdrowia.
§  8.
1.
Członkowie Komisji za przybycie na posiedzenie otrzymują należność przysługującą z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2.
Wynagrodzenie z tytułu przygotowania na posiedzenie niezbędnych analiz, ocen i ekspertyz ustala się w następującej wysokości:
1)
- przewodniczący i sprawozdawca - 60%
2)
- sekretarz - 50%
3)
- zastępca przewodniczącego - 45%
4)
- członek Komisji - 40%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§  9.
Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi Zdrowia coroczne sprawozdanie z działalności Komisji w terminie do dnia 31 marca danego roku.
§  10.
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Nauki i Kadr Medycznych.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 7 lutego 2001 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.Urz.MZ.01.13.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2001 r.