Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.154

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej

Na podstawie art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Radę Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, zwaną dalej "Radą", w składzie:
1) Aleksandra Siemianowska - przewodnicząca Rady - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2) Irena Zofia Romaszewska - przedstawiciel Prezydenta RP;
3) Mariusz Bieniek - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4) Andrzej Wojewódzki - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
5) Filip Czernicki - przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
6) Piotr Lewko - przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
7) Aleksander Krysztofowicz - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
8) Ryszard Ostrowski - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
9) Kamil Bobek - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
10) Cezary Zaremba - przedstawiciel ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
11) Marcin Lachowicz - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
12) Aneta Jakubiak-Mirończuk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
13) Aleksandra Rusin-Batko - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
14) Wojciech Ulitko - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
15) Kinga Francuzik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.
§  2.  Regulamin pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.  Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Departament Strategii i Funduszy Europejskich.
§  4.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 146).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRACY RADY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

§  1. 
1.  Pracami Rady kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy:
1) zwoływanie posiedzeń Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, nie rzadziej niż raz w roku;
2) przewodniczenie posiedzeniom Rady i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;
3) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.
2.  W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje wyznaczony przez niego członek Rady.
§  2.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Rady:
1) tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze;
2) zlecać ekspertyzy i opinie;
3) zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady.
§  3.  Rada może ustalić harmonogram realizacji działań, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
§  4. 
1.  Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.
2.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady lub ich upoważnionych przedstawicieli.
3.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub, w razie jego nieobecności, członka Rady kierującego pracami Rady.
4.  Uzgodnione projekty uchwał mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
§  5.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
§  6.  Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  7. 
1.  Przewodniczący Rady przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości lub wyznaczonemu przez niego Sekretarzowi albo Podsekretarzowi Stanu sprawozdanie roczne z realizacji zadań Rady w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Rady, okres objęty sprawozdaniem);
2) wnioski płynące z prac Rady;
3) określenie liczby i dat posiedzeń Rady w okresie sprawozdawczym;
4) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Rady;
3.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów wytworzonych w ramach prac Rady.