Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu o nazwie "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki". - OpenLEX

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu o nazwie "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.8.49

Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2004 r.

UCHWAŁA Nr 38/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu o nazwie "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki"

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres piątej kadencji członków zespołów Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół o nazwie "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki", zwany dalej "Zespołem".
§ 2.
1. 1
W skład Zespołu wchodzą:

Członkowie - Jan Błeszyński,

- Andrzej Ceynowa,

- Ryszard Gurbiel,

- Ryszard Knapiński,

- Małgorzata Kozyra,

- Beata Mikołajek-Zielińska,

- Wojciech Olejniczak,

- Aleksander Radwański,

- Mirosław Roth,

- Stanisław Szczur,

- Henryk Szymczak,

- Aleksander Tulczyński,

- Mirosława Zygmunt,

- Grzegorz Żbikowski.

2.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych może w razie potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć skład Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu zostanie wybrany przez członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
przedstawianie propozycji dotyczących polityki rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki;
2)
opiniowanie wniosków w zakresie dofinansowywania utrzymania i rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki;
3)
ocena wykonywania przez Inderdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zadań dotyczących utrzymania, udostępniania i rozwoju Biblioteki Wirtualnej Nauki;
4)
przedstawianie propozycji dotyczących promocji przedsięwzięcia oraz pozyskiwania środków finansowych od sponsorów.
§  4.
1.
Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie i wnioski większością głosów.
2.
Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3.
Zespół ustala własny tryb pracy, stosując w sprawach określonych w § 3, odpowiednio przepisy Regulaminu Komitetu Badań Naukowych.
§  5.
Zespół przedstawia swoje propozycje i opinie, w sprawach określonych w § 3, odpowiednio Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych lub Komitetowi.
§  6.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Systemów Informatycznych Nauki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 49/2004 z dnia 16 września 2004 r. (Dz.Urz.MNiIiKBN.04.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 września 2004 r.