Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1994 r.

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 5 lutego 1992 r.
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

Na podstawie art. 77, ust. 2 i art. 79, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) oraz § 8, ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1982 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 26, poz. 193)
zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w składzie wymienionym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§  2. Kadencja trwa trzy lata.
§  3. Wyznacza się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w składzie wymienionym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1992 r.

Załącznik Nr 1 1

Przewodniczący:

mgr Anna Mizikowska – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Zastępcy przewodniczącego:

1. mgr Wojciech Bańkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49 w Warszawie.

2. mgr Alicja Baumert - wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 168 w Warszawie.

3. dr Wit Górczyński – dyrektor Biura Nadzoru w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

4. mgr Wanda Hofman – psycholog Poradni Wychowawczo­Zawodowej Nr 4 w Warszawie.

5. mgr Barbara Jaźwińska­Zub - nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 3 w Warszawie.

6. mgr Jan Kamiński – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

7. dr Janina Mospinek – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie.

8. mgr Elżbieta Przywała – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 141 w Warszawie.

9. mgr inż. Jerzy Szurmiński – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

10. mgr Wacław Wawrzyniak – dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

11. mgr Irena Bobrowicz-Safanowską – nauczycielka XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,

12. mgr Bronisława Ginter – nauczycielka XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie,

13. mgr Ewa Gronek – wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Hodowlanych w Piasecznie,

14. mgr Ewa Lenard – nauczycielka XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Jose Marti w Warszawie,

15. mgr Roman Szeląg – pedagog szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 19 w Warszawie,

16. mgr Andrzej Żórawski – dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie.

Członkowie:

1. mgr Tadeusz Adamczyk – kierownik szkolenia zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych PAWK SA przy KWK "Wieczorek" w Katowicach.

2. mgr Stanisław Archanowicz – nauczyciel IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

3. mgr Franciszek Baczewski – dyrektor XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie.

4. Małgorzata Bajszczak – nauczycielka Przedszkola Nr 41 w Warszawie.

5. mgr Halina Białas – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 289 w Warszawie.

6. Elżbieta Bielicka – nauczycielka Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie.

7. mgr Barbara Bielińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Raszynie, stołeczne woj. warszawskie.

8. mgr Barbara Biernat – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 8 w Warszawie.

9. mgr Witold Bober – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

11. mgr Ewa Brańska – wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

12. mgr Jolanta Budzeń – wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

13. mgr Krystyna Byszewska – nauczyciel­instruktor, kierownik pracowni grafiki i rysunku Pałacu Młodzieży w Warszawie.

14. mgr Urszula Chodkiewicz – nauczycielka Przedszkola Nr 4 w Ciechanowie.

15. mgr Teresa Dobosz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Legionowie.

16. mgr inż. Janina Dretkiewicz­Więch – nauczyciel­doradca metodyczny Zespołu Szkół Elektroniczno­Hutniczych w Warszawie.

17. mgr Anna Drobotko – nauczycielka Studium Nauczycielskiego w Warszawie.

18. mgr Grażyna Filipiak – wicedyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie.

19. mgr Janina Fudalej – nauczycielka Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie.

21. inż. Grażyna Górska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 24 w Warszawie.

22. Anna Grabowska – nauczycielka Przedszkola Nr 131 w Warszawie.

24. mgr inż. Marian Grzybowski – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 25 w Warszawie.

25. Elżbieta Grzyniewska – nauczycielka Przedszkola Nr 41 w Warszawie.

26. mgr Maria Gwizdak – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie.

27. dr Jerzy Harasymowicz – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

28. mgr Barbara Jadzewicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 61 w Warszawie.

29. mgr Maria Janiak – nauczycielka Przedszkola Nr 235 w Warszawie.

30. mgr inż. Stanisław Janicki – nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, woj. kieleckie.

31. mgr Elżbieta Jaworska – nauczycielka Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury w Dęblinie.

32. mgr Urszula Juhanowicz – kierownik wydziału Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.

33. mgr Jerzy Kaczyński – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie.

34. mgr Wanda Kalinowska – nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Ciechanowie.

35. dr Danuta Kamecka – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

36. mgr inż. Sławomir Kasprzak – dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Warszawie.

37. mgr Anna Kaszuba – psycholog Państwowego Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie.

38. mgr inż. Piotr Kotuła – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Pomiechówku, stołeczne woj. warszawskie.

39. mgr Zenon Kowalewski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.

40. mgr Urszula Krajewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 7 w Warszawie.

41. Danuta Kraszewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 305 w Warszawie.

42. mgr Wanda Kuczyńska – nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 6 w Warszawie.

43. mgr Elżbieta Kuźmińska­Klimiuk – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku.

44. mgr Wojciech Kwiatkowski – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 20 w Warszawie.

45. mgr Halina Langiewicz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce.

46. mgr Tomasz Lasoń – starszy wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

47. inż. Szczepan Lazarek – nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 PAWK w Katowicach.

49. mgr Maria Łukaszewicz – kierownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Wołominie.

50. mgr Marian Madej – nauczyciel XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie.

51. Bożena Majewska – nauczycielka Przedszkola Nr 4 w Pułtusku.

52. mgr Ryszard Majewski – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Wyszkowie.

53. mgr Bożena Majkowska – nauczycielka Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Warszawie.

54. mgr Ryszard Makowski – nauczyciel Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu, woj. Ostrołęka.

55. Anna Mametka – pedagog szkolny Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Dworze Maz.

56. mgr Janina Markiewicz – nauczycielka Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

57. Marian Murach – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 211 w Warszawie.

58. Tadeusz Maszczak – nauczyciel zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 51 w Warszawie.

59. mgr Krystyna Mateuszczyk – dyrektor Przedszkola Nr 17 w Ostrołęce.

60. Zdzisława Michalska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Warszawie.

61. mgr Teresa Michniak – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 150 w Warszawie.

62. mgr Jolanta Mikulska­Obiegałka – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 37 w Warszawie.

63. mgr inż. Jacek Musiał – kierownik internatu w Zespole Szkół Zawodowych PAWK SA w Chorzowie.

64. Alicja Nagrodzka­Pająk – kierownik działu w Pałacu Młodzieży PKiN w Warszawie.

65. mgr Jolanta Nowakowska – dyrektor Studium Nauczycielskiego i Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.

66. mgr Bogumiła Pajewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie.

67. mgr Zofia Pawłowska – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 293 w Warszawie.

68. mgr Janina Piecuch – pedagog Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno­Konsultacyjnego w Warszawie.

69. mgr inż. Zdzisław Podgórski – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Gołotczyźnie, woj. ciechanowskie.

70. mgr Elżbieta Polowczyk – wychowawczyni Państwowego Domu Dziecka Nr 11 w Warszawie.

71. mgr Jolanta Pruszkowska – nauczycielka Szkoły Chorążych przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu.

72. mgr Grażyna Pydynowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku.

73. inż. Ryszard Raczyński – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

74. mgr Hanna Rosiak – nauczycielka Zespołu Szkół Rolniczych w Trzepowie, woj. płockie.

75. mgr Barbara Saczko­Bomba – nauczycielka Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

76. mgr Antoni Sadowski – kierownik internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Reszlu woj. olsztyńskie.

77. mgr Romuald Sadowski – dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Warszawie.

78. mgr Wanda Siemieńczuk – nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 w Warszawie.

79. mgr Stanisław Sitnik – kierownik internatu Ośrodka Szkolno­Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących w Warszawie.

80. mgr Wanda Smakulska – nauczycielka Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie.

81. mgr Krystyna Stecewicz – psycholog Poradni Wychowawczo­Zawodowej Nr 1 w Warszawie.

82. mgr Włodzimierz Sterzyński – dyrektor XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie.

83. mgr Zofia Stępień – nauczycielka Zespołu Szkół Chemicznych w Warszawie.

84. mgr Zofia Strzelczykowska – dyrektor Przedszkola Nr 78 w Warszawie.

85. mgr Jadwiga Stusińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Przasnyszu.

86. mgr Romana Sumińska – nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych DG PKP w Warszawie.

87. mgr Anna Szargiej – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 107 w Warszawie.

88. mgr Wiesława Szczepaniak­Maleszka – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

90. mgr Jadwiga Szmigiel – nauczycielka Studium Nauczycielskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Warszawie.

91. Sobiesława Szynkarek – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 203 w Warszawie.

92. mgr Barbara Świerszcz – starszy wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

93. mgr Kazimiera Tarłowska – nauczycielka Liceum Medycznego Nr 4 w Warszawie.

94. mgr inż. Teresa Teleman­Glonowska – nauczycielka Zespołu Szkół Rolniczych w Mieczysławowie, woj. płockie.

95. mgr inż. Emilia Udała – nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Zabrzu.

96. mgr Kazimiera Wacarz – bibliotekarka Państwowego Domu Dziecka Nr 2 w Warszawie.

97. dr Helena Wasilewska – kierownik szkolenia praktycznego Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie.

98. mgr Maria Witan – wicedyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie.

99. mgr Jolanta Grażyna Wojciechowska – pedagog Szkoły Podstawowej Nr 257 w Warszawie.

100. mgr Piotr Wojtyła – wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Warszawie.

101. mgr Natalia Woroszylska – wicedyrektor LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

102. mgr Eugeniusz Wrotek – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Ursusie.

103. mgr Julia Zachara – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 320 w Warszawie.

104. dr inż. Edmund Zastawny – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 PAWK SA w Zabrzu.

105. Ewa Żelazko – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku.

107. mgr inż. Ewa Żuchlińska – wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Brześciu, woj. włocławskie.

108. mgr Małgorzata Białek, zastępca dyrektora Państwowego Domu Dziecka Nr 3 w Warszawie,

109. mgr Tadeusz Chała, dyrektor Państwowego Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 w Warszawie,

110. mgr Grażyna Gortat, wychowawca Bursy Nr 1 w Warszawie.

111. mgr Wojciech Kawecki, wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 w Warszawie,

112. mgr Jolanta Kowalska, dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Konstancinie-Jeziornie,

113. mgr Grażyna Makowska, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 175 w Warszawie,

114. mgr Leokadia Monastyrska, nauczycielka Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 6 w Warszawie,

115. mgr Aniela Moszyńska, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie,

116. mgr Elżbieta Nagórka, wychowawczyni Państwowego Domu Dziecka nr 10 w Warszawie,

117. mgr Joanna Ochińska, kierownik internatu w Zakładzie Poprawczymi i Schronisku dla Nieletnich w Falenicy,

118. mgr Wanda Pakulniewicz, kierownik internatu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,

119. mgr Jerzy Pawłowski, wychowawca Państwowego Domu Dziecka Nr 12 w Warszawie,

120. mgr Anna Pęksa, nauczycielka Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 251 w Warszawie,

121. mgr Jadwiga Siek, kierownik internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Piasecznie,

122. mgr Ewa Tafińska, nauczycielka w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie.

Załącznik Nr 2

Rzecznik dyscyplinarny Ministra Edukacji Narodowej:

mgr Jadwiga Strączyńska – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego:

1. mgr Jacek Biczyk – wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2. mgr Stella Brzeszczyńska – radca w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

3. mgr Władysław Frączek – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

4. mgr inż. Teresa Mieszczańska – główny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

5. mgr Eugeniusz Oręziak – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

6. mgr Ewa Socha – wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

7. dr Piotr Unger – główny specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

8. mgr Wiesława Wiśniewska – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

9. mgr inż. Józef Wysocki – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

10. mgr Marek Zakrzewski – starszy wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

11. mgr Tomasz Zbierski – wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 20 z dnia 15 lipca 1992 r. (Dz.Urz.MEN.92.5.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1992 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 8 z dnia 30 marca 1994 r. (Dz.Urz.MEN.94.3.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 1994 r.