Powołanie Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.7.35

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 i Nr 76, poz. 691) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Odwoławczą Komisję Bioetyczną, zwaną dalej "Komisją", w celu rozpatrywania odwołań od uchwał komisji bioetycznych przy: okręgowej izbie lekarskiej, wyższej uczelni medycznej lub wyższej uczelni z wydziałem medycznym oraz przy instytucie badawczym, w składzie:
1)
dr n. prawn. Dobrochna Bach-Golecka;
2)
ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz;
3)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski;
4)
dr hab. n. med. Romuald Krajewski;
5)
dr n. med. Jacek Piątkiewicz;
6)
dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński;
7)
prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal;
8)
prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka;
9)
dr n. prawn. Agata Wnukiewicz-Kozłowska.
§  1a. 2
Wydatki związane z pracą Komisji są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.
§  1b. 3
Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  2.
Traci moc zarządzenie z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 47 i Nr 13, poz. 81).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2016 r.
2 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2016 r.
3 § 1b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2016 r.