Powołanie nowych członków naukowego zespołu doradczego przy dyrektorze generalnym Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2009.8/9.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania nowych członków naukowego zespołu doradczego przy dyrektorze generalnym Lasów Państwowych

OR-013-5/09

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej statutem, w wykonaniu zadania ogólnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

§  1.
Powołuję do składu Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych nowych członków:
1)
dr. inż. Ryszarda Kapuścińskiego - emerytowanego pracownika Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
2)
mgr. inż. Widzimira Grusa - emerytowanego pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
§  2.
Uczestnictwo osób wymienionych w § 1 w pracach Naukowego Zespołu Doradczego odbywać się będzie zgodnie z zarządzeniem nr 78 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 23 października 2008 r. w sprawie powołania Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.