Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2016 r.

DECYZJA Nr 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 1 Powołuje się następujące nieetatowe pododdziały odwodowe centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, zwane dalej "pododdziałami":
1) pododdział Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie;
2) pododdział Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie;
3) pododdział Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;
4) 2 pododdział Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu;
5) 3 pododdział Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie;
6) 4 pododdział Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku.
§  2. Do zadań pododdziałów należy:
1) 5 wspieranie działań jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia dla nienaruszalności granicy państwowej lub porządku publicznego oraz podczas użycia do pomocy Straży Granicznej oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
2) udział w działaniach związanych z bezpośrednim zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, w rozumieniu przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego, lub usuwaniem skutków tej sytuacji;
3) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  3. 6
1. W skład pododdziałów wyznacza się funkcjonariuszy Straży Granicznej skierowanych na szkolenie do ośrodków szkolenia, o których mowa w § 1 pkt 1-3 oraz pełniących służbę w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów, o których mowa w § 1 pkt 4-6, a także w Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym) oddziału, o którym mowa w § 1 pkt 4, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
2. W uzasadnionych przypadkach w skład pododdziału:
1) komendant właściwego ośrodka szkolenia wyznacza etatowych funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku szkolenia;
2) Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wyznacza funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych oddziału, innych niż wymienione w ust. 1.
3. W przypadku, gdy zakres wykonywanego zadania wymaga użycia większej liczby funkcjonariuszy niż wynikająca z ust. 1 i 2, wyznaczenie dodatkowych funkcjonariuszy pełniących służbę:
1) w oddziałach Straży Granicznej, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6 lub,
2) w innych oddziałach Straży Granicznej, niż wymienione w pkt 1

- odbywa się na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

4. Do realizacji zadań określonych w § 2 pkt 1 wyznacza się funkcjonariuszy, którzy ukończyli co najmniej szkolenie podstawowe.
§  4.
1. Decyzję o użyciu pododdziałów, zwaną dalej "decyzją", podejmują:
1) Komendant Główny Straży Granicznej - z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej;
2) Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej - na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane ustnie.
3. We wnioskach, o których mowa w ust. 1, określa się:
1) liczbę funkcjonariuszy pododdziału;
2) zadanie pododdziału;
3) termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia realizacji zadań pododdziału;
4) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, któremu pododdział zostaje podporządkowany;
5) sposób zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy wchodzących w skład pododdziału.
§  5.
1. Decyzja powinna zawierać informacje, o których mowa w § 4 ust. 3.
2. W przypadku braku możliwości określenia terminu zakończenia realizacji zadania pododdziału lub zaistnienia konieczności jego zmiany, termin ten określa się w odrębnej decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  6.
1. Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej podejmuje czynności związane z przygotowaniem projektu decyzji na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) poinformowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o potrzebie opracowania decyzji - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
2) 7 poinformowanie komendanta właściwego ośrodka szkolenia lub oddziału, o których mowa w § 1 o konieczności wyznaczenia określonych sił i wydzielenia środków niezbędnych do realizacji zadania pododdziału;
3) opracowanie projektu decyzji.
3. 8 (uchylony).
4. Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej przekazuje decyzję właściwym kierownikom jednostek organizacyjnych Straży Granicznej niezwłocznie po jej podpisaniu.
§  7. 9
1. Komendant właściwego ośrodka szkolenia lub oddziału, o których mowa w § 1, na podstawie decyzji, określa w rozkazie dziennym imienny skład pododdziału i wyznacza jego dowódcę. Skład pododdziału powinien być, w miarę możliwości, zgodny ze składem osobowym całej grupy szkoleniowej lub kilku wyznaczonych grup szkoleniowych albo ze składem osobowym wydziału zabezpieczenia działań lub Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego).
2. Środki transportu i łączności oraz wyposażenie specjalne niezbędne do realizacji zadania pododdziału przydziela komendant właściwego ośrodka szkolenia lub oddziału.
3. Funkcjonariusze wchodzący w skład pododdziałów lub pozostający w gotowości do wejścia w ich skład, do czasu skierowania do realizacji zadania, odpowiednio, biorą udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych programem szkolenia, zgodnie z ustalonym planem zajęć, a po ich zakończeniu przebywają w miejscu zakwaterowania, lub pełnią służbę w wydziałach zabezpieczenia działań albo Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym).
§  8. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której może zaistnieć konieczność użycia pododdziału, komendant właściwego ośrodka szkolenia na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, w celu utrzymania pododdziału w gotowości, wstrzymuje zaplanowane przerwy w procesie dydaktycznym obejmujące w szczególności dni wolne od zajęć, w tym dni ustawowo wolne od pracy.
§  9.
1. Skierowanie funkcjonariuszy do miejsc realizacji zadań pododdziałów może nastąpić w drodze delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości lub w ramach podróży służbowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Zadania realizowane przez poszczególnych funkcjonariuszy powinny odpowiadać posiadanym przez nich zakresom uprawnień, wykształceniu specjalistycznemu i umiejętnościom.
§  10.
1. Działaniami pododdziałów kierują dowódcy pododdziałów.
2. Dowódcy pododdziałów uprawnieni są do wydawania poleceń funkcjonariuszom w zakresie zadań realizowanych przez pododdziały.
3. Do obowiązków dowódców pododdziałów, należy w szczególności:
1) zapoznanie się z zadaniem do realizacji oraz siłami i środkami którymi dysponuje;
2) udzielenie instruktażu do służby funkcjonariuszom, w tym w zakresie bezpieczeństwa, obowiązków, uprawnień i miejsca jej pełnienia.
4. W przypadku utworzenia grup w strukturze organizacyjnej pododdziału - do kierowania grupą wyznacza się dowódcę grupy.
5. Dowódca grupy jest uprawniony do wydawania poleceń funkcjonariuszom wchodzącym w skład podległej mu grupy w zakresie zadania realizowanego przez grupę.
§  11.
1. W uzasadnionych przypadkach komendant właściwego ośrodka szkolenia może wystąpić do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o przedłużenie okresu szkolenia funkcjonariuszy o czas niezbędny do realizacji zadania pododdziału.
2. Okres realizowania zadań przez pododdziały, o których mowa w § 1 pkt 1-3, można zaliczyć funkcjonariuszom do okresu praktyk zawodowych, jeżeli takie praktyki przewiduje program szkolenia, a zakres realizowanych zadań nie odbiega od przedmiotu tych praktyk.
§  12. Traci moc decyzja nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 25).
§  13. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 32 z dnia 6 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 marca 2014 r.
2 § 1 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 143 z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.51) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.

3 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.
4 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.
5 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 221 z dnia 22 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.81) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 października 2015 r.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.
7 § 6 ust. 2 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 32 z dnia 6 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.40) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.

8 § 6 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.
9 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 121 z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.39) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2016 r.