Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie powołania Nadzwyczajnego Zespołu do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Nadzwyczajny Zespół do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący:

Adam Gawęda

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Warszawa;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Adam Mirek

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Katowice;

3) Sekretarz:

Jacek Romuk

Wyższy Urząd Górniczy Katowice;

4) Członkowie:
a) Tomasz Cudny Prezes Zarządu

TAURON Wydobycie S.A.

Jaworzno,

b) Ewa Dereczenik

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Katowice,

c) Janusz Gałkowski Prezes Zarządu

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom,

d) Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie Zdrój,

e) Stanisław Prusek

Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Katowice,

f) Tomasz Rogala Prezes Zarządu

Polska Grupa Górnicza S.A.

Katowice,

g) Grzegorz Wacławek Prezes Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Piekary Śląskie,

h) Artur Wasil Prezes Zarządu

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Puchaczów,

i) Piotr Wojtacha

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Katowice.

§  3.  Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji zaleceń dotyczących procedur postępowania w podziemnych zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w związku z zagrożeniem epidemicznym chorobą zakaźną, wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w celu przeciwdziałania COVID-19.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) ustala termin oraz porządek posiedzenia Zespołu;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenie Zespołu.
2.  Dopuszcza się prowadzenie posiedzenia Zespołu w formie telekonferencji.
3.  Do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zaprosić osoby spoza składu Zespołu.
§  5. 
1.  Sekretarz sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu.
2.  Sekretarz przesyła protokół wszystkim osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
§  6.  Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  7.  Zespół zakończy prace w terminie do dnia 18 marca 2020 r., przedstawiając pisemne propozycje, o których mowa w § 3, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnikowi Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.