Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwany dalej "Zespołem".
2. Do zadań Zespołu należy przegląd i aktualizacja:
1) dokumentu "Koncepcja organizacji Systemu Łączności na potrzeby administracji publicznej, systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz na potrzeby ratownictwa";
2) wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, a także wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności.
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;
2) Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji;
3) Członkowie - przedstawiciele:
a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) Ministra Obrony Narodowej,
c) Ministra Spraw Wewnętrznych,
d) Ministra Spraw Zagranicznych,
e) Ministra Administracji i Cyfryzacji, w tym Sekretarz Zespołu,
f) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
g) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
h) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
i) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
j) Dyrektora Instytut Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.
2. W skład Zespołu mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "poufne".
§  3.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz kieruje jego pracami poza posiedzeniami Zespołu;
2) planuje i koordynuje pracę Zespołu;
3) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;
4) informuje Ministra Administracji i Cyfryzacji o postępach prac Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§  4.
1. Przewodniczący w celu zasięgnięcia opinii o charakterze specjalistycznym może zaprosić do udziału w pracach Zespołu ekspertów reprezentujących organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.
2. W przypadku współpracy z ekspertami, o których mowa w ust. 1, stosuje się zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.
§  5.
1. Zespół odbywa spotkania w terminach określonych przez Przewodniczącego.
2. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów teleinformatycznych, nie później jednak niż na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Materiały związane z pracami Zespołu są przekazywane, nie później niż na pięć dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Materiały nieobjęte klauzulą niejawności są przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych.
§  6. Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.
§  7.
1. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu w terminie do siedmiu dni od dnia zakończenia posiedzenia.
2. Protokół akceptuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego.
3. Zaakceptowany protokół jest przekazywany do wszystkich członków Zespołu.
§  8.
1. Obsługę organizacyjną Zespołu oraz koszty z nią związane zapewnia Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez osoby wchodzące w skład Zespołu są ponoszone przez organy i podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1.
3. W szczególnych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się winnych, niż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, siedzibach organów lub podmiotów, o których mowa § 2 ust. 1.
§  9. Wyniki prac Zespołu Przewodniczący przedstawia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji celem podjęcia decyzji odnośnie dalszych działań.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).