Powołanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRR.2013.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Krajowe Obserwatorium Terytorialne, zwane dalej "Obserwatorium".
2.
Obserwatorium pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Rozwoju Regionalnego.
§  2.
1.
W skład Obserwatorium wchodzą:
1)
Przewodniczący - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej "MRR", wyznaczony przez Ministra Rozwoju Regionalnego;
2)
Zastępca Przewodniczącego - dyrektor departamentu obsługującego prace Obserwatorium w MRR;
3)
członkowie:
a)
ze strony rządowej - po jednym przedstawicielu, z prawem głosu:
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Gospodarki,
Ministra Spraw Wewnętrznych,
Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Administracji i Cyfryzacji,
Ministra Zdrowia,
Ministra Środowiska,
Ministra Finansów,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b)
ze strony samorządowej, stale zapraszani, z prawem głosu:
po jednym przedstawicielu samorządów województw,
po jednym przedstawicielu:
Związku Powiatów Polskich,
Związku Gmin Wiejskich RP,
Związku Miast Polskich.
2.
Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, w posiedzeniach Obserwatorium, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - pracownicy naukowi, eksperci, praktycy oraz partnerzy społeczno - gospodarczy.
3.
W spotkaniach Obserwatorium, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Banku Światowego oraz przedstawiciele innych instytucji międzynarodowych.
§  3.
1.
Do zadań Obserwatorium należy w szczególności:
1)
analiza i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej regionów na tle sytuacji kraju, wraz z prognozami rozwojowymi;
2)
analiza i ocena realizacji zamierzeń zapisanych w kluczowych dokumentach strategicznych, w tym zwłaszcza w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia i umowie partnerstwa z UE, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz w strategiach rozwoju województw;
3)
wypracowywanie standardów monitorowania polityki rozwoju, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie wniosków w sprawach rozwoju badań statystycznych statystyki publicznej;
4)
analizowanie procesów rozwojowych oraz skutków podejmowanych interwencji, w szczególności z udziałem środków unijnych, z uwzględnieniem ujęcia terytorialnego;
5)
współpraca z regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi działającymi w ramach struktur urzędów marszałkowskich, zwanymi dalej "ROT";
6)
przedkładanie Ministrowi Rozwoju Regionalnego oraz Komitetowi Koordynacyjnemu do spraw Polityki Rozwoju wniosków, opinii i rekomendacji służących programowaniu oraz poprawie efektywności i skuteczności realizacji polityki rozwoju, w szczególności w odniesieniu do regionów;
7)
zasilanie Krajowego Forum Terytorialnego rezultatami prac osiągniętymi przez Obserwatorium i ROT;
8)
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z zakresem działania Obserwatorium.
2.
Obserwatorium może realizować inne niż wymienione w ust. 1 zadania wskazane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, niezbędne do prawidłowej realizacji polityki regionalnej oraz polityki rozwoju, w zakresie nienaruszającym kompetencji Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, powołanego na podstawie art. 35a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzania polityki rozwoju, z którym prowadzi bieżącą współpracę w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i Unii Europejskiej.
3.
Przewodniczący Obserwatorium lub jego zastępca mogą zlecać opracowanie ekspertyz, raportów, przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji zadań Obserwatorium.
4.
Przewodniczący Obserwatorium może tworzyć tematyczne grupy robocze w celu opracowania bądź zaopiniowania wybranego zagadnienia lub dokumentu.
§  4.
1.
Pracami Obserwatorium kieruje jego Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego - zastępca przewodniczącego.
2.
Posiedzenia Obserwatorium zwołuje Przewodniczący Obserwatorium, nie rzadziej niż trzy razy w roku, zapraszając każdorazowo przedstawicieli wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3.
3.
Obserwatorium przyjmuje opinie, wnioski i rekomendacje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 51% jego członków.
4.
Finansowanie prac KOT odbywa się w ramach dostępnych środków MRR, w tym pochodzących z funduszy europejskich.
5.
Zastępca Przewodniczącego opracowuje, do końca I kwartału, ramowy plan pracy Obserwatorium z uwzględnieniem współdziałania z ROT, na dany rok kalendarzowy, który zatwierdza przewodniczący Obserwatorium.
§  5.
Obsługę Obserwatorium zapewnia Sekretariat Obserwatorium, którego funkcję pełni komórka organizacyjna w departamencie MRR, wyznaczonym przez przewodniczącego Obserwatorium.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.