Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie powołania Koordynatora Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 i Zespołu zarządzającego Krajowym programem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w związku z § 4 uchwały Nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" (M.P. poz. 808) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Koordynatora Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, zwanego dalej "Koordynatorem".
2.  Funkcję Koordynatora pełni Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
§  2.  Zadaniem Koordynatora jest koordynowanie realizacji Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, zwanego dalej "Krajowym Programem", i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją, w tym:
1) pisemne powierzanie osobom zatrudnionym w Narodowym Instytucie Dziedzictwa odpowiedzialności za wybrane zadania realizowane w ramach Krajowego Programu;
2) bieżące informowanie Generalnego Konserwatora Zabytków o zidentyfikowanych aktualnych i potencjalnych problemach z realizacją zadań w ramach Krajowego Programu, w szczególności z terminowym osiąganiem przewidywanej w harmonogramie wysokości wskaźników;
3) składanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanemu dalej "Ministrem", za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków sprawozdań z realizacji Krajowego Programu obejmujących każdy rok obowiązywania Krajowego Programu, w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
4) prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Krajowego Programu.
§  3. 
1.  Koordynator wykonuje zadania, o których mowa w § 2 przy pomocy Zespołu zarządzającego Krajowym programem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022, zwanego dalej "Zespołem".
2.  W skład Zespołu wchodzą osoby zatrudnione w Narodowym Instytucie Dziedzictwa wyznaczone przez Koordynatora, w liczbie co najmniej dwóch.
3.  Koordynator:
1) kieruje pracami Zespołu;
2) dokonuje zmian w składzie Zespołu w zależności od potrzeb;
2) wyznacza zadania członkom Zespołu.
§  4. 
1.  Obsługę prac Koordynatora i Zespołu zapewnia Narodowy Instytut Dziedzictwa, ze środków finansowych wskazanych w Krajowym Programie.
2.  Minister przekazuje Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, w formie dotacji podmiotowej lub celowej, środki na obsługę, o której mowa w ust. 1, w ramach limitów określonych w budżecie Krajowego Programu.
§  5. 
1.  W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia Koordynator przedkłada do akceptacji Ministra, za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków, szczegółowe rozplanowanie wydatków w ramach budżetu Krajowego Programu, w tym podział środków na konkretne zadania, ze wskazaniem podmiotów realizujących te zadania.
2.  Zmian szczegółowego rozplanowania wydatków w ramach budżetu Krajowego Programu, zaakceptowanego przez Ministra dokonuje się w trybie określonym w ust. 1.
§  6.  Koordynator pełni swoją funkcję do dnia przyjęcia przez Ministra sprawozdania za ostatni rok obowiązywania Krajowego Programu.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).