Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2014 r.

DECYZJA Nr 108/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej, zwanego dalej "Koordynatorem".
2. 1 Do pełnienia funkcji Koordynatora wyznacza i z funkcji Koordynatora odwołuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw społecznych.
3. Obowiązki związane z funkcją Koordynatora wykonywane są nieetatowo.
4. 2 W zakresie realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji, Koordynator podlega osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw społecznych.
5. Do zadań Koordynatora należy:
1) monitorowanie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na: płeć, rasę pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, a także zapobieganie mobbingowi;
2) koordynowanie w resorcie obrony narodowej realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania;
3) inicjowanie resortowych projektów antydyskryminacyjnych oraz koordynowanie ich realizacji;
4) uczestniczenie w organizowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania szkoleniach, w działaniach ogólnopolskiej sieci Koordynatorów, a także w pracach zespołów resortowych i krajowych w zakresie tematyki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji;
5) interweniowanie w przypadkach naruszenia zasady równego traktowania.
6. W ramach pełnionej funkcji Koordynator współpracuje z dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami (dyrektorami, szefami, komendantami) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych, Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które zgodnie ze swoimi kompetencjami realizują zadania dotyczące problematyki równego traktowania.
7. Koordynator ma prawo występować z inicjatywami dotyczącymi:
1) wdrażania pożądanych zmian w obszarze równego traktowania;
2) nowelizacji wewnątrzresortowych aktów prawnych tak, aby uwzględniały zasadę równego traktowania;
3) określania kierunków, celów i form profilaktyki dyskryminacji oraz jej wdrażania;
4) planowania i organizacji szkoleń oraz badań społecznych w obszarze równego traktowania.
8. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej mają obowiązek udzielać Koordynatorowi - na jego wniosek - pomocy w zakresie swojej właściwości, w szczególności przedkładać informacje niezbędne do realizacji zadań określonych w decyzji.
9. Żołnierze oraz pracownicy wojska w sprawach dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mają prawo zwracać się bezpośrednio do Koordynatora z zachowaniem prawa do anonimowości.
10. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Pkt 2 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 96/MON z dnia 24 marca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.97) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 marca 2014 r.
2 Pkt 4 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 96/MON z dnia 24 marca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.97) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 marca 2014 r.