Dz.Urz.MF.2018.119 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Sterujący projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów", zwany dalej "Komitetem", w celu nadzorowania zmian organizacyjnych służb informatycznych resortu finansów wynikających z utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.
§  2.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu - Marian Banaś, Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
2) członkowie Komitetu:
a) Barbara Brodowska-Mączka, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów,
b) Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji,
c) Piotr Gnich, Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów,
d) Szymon Wiśniewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego,
e) Aleksandra Ostapiuk, Dyrektor Departamentu Prawnego.
§  3.  Do zadań Komitetu należy nadzór nad przeprowadzaną reorganizacją służb informatycznych resortu finansów w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności:
1) uzgadnianie i podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie proponowanych rozwiązań przedstawianych przez Zespół do spraw przeprowadzenia procesu zmian w Ministerstwie Finansów w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej;
2) rozstrzyganie spornych kwestii dotyczących podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów w zakresie zadań Komitetu.
§  4.  Rozstrzygnięcia Komitetu są podejmowane w drodze konsensusu z decydującym głosem Przewodniczącego Komitetu.
§  5.  Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:
1) kierowanie pracami Komitetu;
2) zwoływanie posiedzeń Komitetu;
3) przedstawianie Ministrowi Rozwoju i Finansów informacji o pracach Komitetu.
§  6.  Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby inne niż wymienione w § 2 pkt 2.
§  7.  Obsługę organizacyjno-administracją Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.