Powołanie Komitetu Sterującego projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS". - OpenLEX

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.128

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS"

Na podstawie § 3 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 10, poz. 12) w związku z umową kredytową nr 7358 (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) z dnia 7 kwietnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju zarządzam, co następuje:
§  1.
Powołuję Komitet Sterujący do realizacji projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS" w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia dla Obszarów Wiejskich, zwany dalej Komitetem Sterującym.
§  2.
Komitetem Sterującym kieruje, jako przewodniczący - Drugi Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Bogusław Ulijasz.
§  3.
W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1. Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji - Koordynator PPWOW w Kasie Rolniczego Ubezpieczania Społecznego - zastępca Przewodniczącego Komitetu,

2. Pierwszy Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - członek Komitetu,

3. Główny Księgowy Kasy - członek Komitetu,

4. Dyrektor Biura Świadczeń - członek Komitetu,

5. Dyrektor Biura Ekonomicznego - członek Komitetu,

6. Dyrektor Biura Audytu - członek Komitetu,

7. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych - członek Komitetu,

8. Asystent Koordynatora - sekretarz Komitetu.

§  4.
Komitet Sterujący działa na podstawie zatwierdzonego Regulaminu Komitetu Sterującego.
§  5.
Traci moc zarządzenie Nr 44 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS".
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.