Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym"

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komitet Sterujący projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, III Osi priorytetowej Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, zwany dalej "Komitetem", w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwanym dalej "GITD", jako organ wspierający kierownictwo jednostki organizacyjnej, działający w jej imieniu.
2.  Do zadań Komitetu należy realizacja projektu, w tym w szczególności:
1) podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie rozpoczęcia lub zakończenia oraz wstrzymania realizacji projektu lub poszczególnych jego etapów;
2) wyznaczanie kierunków, celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu;
3) monitorowanie realizacji całości projektu i jego poszczególnych etapów;
4) weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami, a także założonymi ramami w zakresie zasobów, środków, metod oraz terminów;
5) ocena i akceptacja zaproponowanych działań dla realizacji projektu;
6) akceptacja istotnych zmian w projekcie;
7) koordynacja i dbałość o spójność z innymi realizowanymi projektami;
8) zatwierdzanie poszczególnych etapów realizacji projektu, mając na względzie informacje o stanie zaawansowania, sposobie zrealizowania, zmianach w planie i harmonogramie oraz środkach i zasobach;
9) podejmowanie decyzji w sprawach istotnych, w których Kierownik Projektu lub osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów nie są w stanie podjąć decyzji lub nie mają do tego uprawnień;
10) podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
11) zatwierdzanie przekazanych do decyzji Komitetu rozwiązań w zakresie realizowanego projektu;
12) zapewnienie monitorowania i efektywnego zarządzania ryzykiem;
13) informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o postępie prac dotyczących realizowanego projektu, w szczególności o zakresie realizacji prac w stosunku do harmonogramu i stopniu realizacji budżetu;
14) bieżący kontakt z osobami zarządzającymi projektem oraz udzielanie tym osobom wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie opiniowania i konsultowania przyjętych rozwiązań.
§  2. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego do spraw ruchu drogowego - Przewodniczący;
2) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Zastępca Przewodniczącego;
3) Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Użytkownik;
4) Naczelnik Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Dostawca do spraw infrastruktury kontrolno- pomiarowej;
5) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - Główny Dostawca do spraw logistyki i zamówień publicznych;
6) Dyrektor Biura Informatyki i Łączności - Główny Dostawca do spraw IT;
7) 1  Zastępca Dyrektora Biura Finansowego nadzorujący bezpośrednio wydział właściwy do spraw funduszy rozwojowych - Nadzór Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków;
8) Naczelnik Wydziału Postępowań I Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - członek Komitetu.
2.  W sprawach, o których mowa w § 1 ust. 2, decyzje podejmuje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
3.  Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w jego pracach wyłącznie osobiście, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  W razie braku możliwości udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu może wyznaczyć innego członka Komitetu, który przedstawi sprawy przydzielone do przedłożenia na danym posiedzeniu przez nieobecnego członka Komitetu. W takim przypadku przedstawicielowi nie będzie przysługiwać prawo głosu za nieobecnego członka Komitetu.
5.  W posiedzeniach Komitetu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział, bez prawa głosu, inni pracownicy GITD lub przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, podmiotów lub instytucji, zaproszeni przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.
6.  W posiedzeniach Komitetu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział przedstawiciele administracji rządowej, w szczególności działu transport, w charakterze obserwatorów, z prawem wyrażania opinii.
§  3. 
1.  Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
2.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu;
2) wyznaczanie i mianowanie, po konsultacji z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, członków Komitetu, a także wyznaczanie i mianowanie Kierownika Projektu;
3) przedstawianie, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego, sprawozdań z prac Komitetu, a także raportu zamknięcia projektu;
4) zapewnianie finansowania dla projektu.
3.  Przewodniczący podejmuje decyzje we wszystkich sprawach będących przedmiotem prac Komitetu, w szczególności organizuje jego pracę i wydaje z tego tytułu wiążące polecenia członkom Komitetu.
4.  Powstałe spory merytoryczne rozstrzyga Przewodniczący, z odnotowaniem w protokole posiedzenia propozycji rozwiązań alternatywnych.
§  4.  Przewodniczący może wystąpić do Dyrektora Generalnego GITD z wnioskiem o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania opinii i ekspertyz koniecznych do realizacji zadań Komitetu, a związanych z zaangażowaniem środków finansowych.
§  5. 
1.  Do obowiązków Głównego Użytkownika należy w szczególności:
1) określanie potrzeb użytkowników;
2) określenie kryteriów akceptacji dla produktów projektu oraz dostarczenie oczekiwań jakościowych;
3) zapewnienie, że projekt dostarcza produkty spełniające wymagania użytkowników oraz dające pożądane rezultaty;
4) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań jakościowych oraz priorytetów produktów;
5) sprawowanie nadzoru nad projektem z perspektywy użytkownika oraz delegowanie działań nadzoru.
2.  Do obowiązków Głównego Dostawcy do spraw infrastruktury kontrolno-pomiarowej należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów podmiotów oraz osób projektujących, wytwarzających, wspomagających, zaopatrujących oraz wdrażających produkty projektu związane z obszarem infrastruktury kontrolno-pomiarowej;
2) zapewnienie, by propozycje dotyczące projektowania i rozwoju produktów związanych z obszarem infrastruktury kontrolno-pomiarowej były wykonalne i realistyczne;
3) zapewnienie integralności kompletnego rozwiązania w obszarze infrastruktury kontrolno- pomiarowej;
4) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów dostawców w obszarze infrastruktury kontrolno-pomiarowej;
5) uczestniczenie w realizacji zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu w obszarze infrastruktury kontrolno-pomiarowej;
6) sprawowanie nadzoru nad projektem z perspektywy dostawcy w zakresie obszaru infrastruktury kontrolno-pomiarowej oraz delegowanie działań nadzoru.
3.  Do obowiązków Głównego Dostawcy do spraw logistyki (zakup mebli i wyposażenie stanowisk pracy, środki transportu) i zamówień publicznych należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów podmiotów oraz osób projektujących, wytwarzających, wspomagających, zaopatrujących oraz wdrażających produkty projektu związane z obszarem logistyki;
2) zapewnienie, by propozycje dotyczące projektowania i rozwoju produktów związanych z obszarem logistyki były wykonalne i realistyczne;
3) zapewnienie integralności kompletnego rozwiązania w obszarze logistyki;
4) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów dostawców w obszarze logistyki;
5) uczestniczenie w realizacji zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu w obszarze logistyki;
6) sprawowanie nadzoru nad projektem z perspektywy dostawcy w zakresie obszaru logistyki oraz delegowanie działań nadzoru;
7) sprawowanie nadzoru nad sprawami dotyczącymi zamówień publicznych, udzielanych w związku z realizacją projektu.
4.  Do obowiązków Głównego Dostawcy do spraw IT należy w szczególności:
1) reprezentowanie interesów podmiotów oraz osób projektujących, wytwarzających, wspomagających, zaopatrujących oraz wdrażających produkty projektu w zakresie określonym zadaniami Biura Informatyki i Łączności;
2) zapewnienie integralności kompletnego rozwiązania w zakresie określonym zadaniami Biura Informatyki i Łączności;
3) rozwiązywanie konfliktów dotyczących wymagań i priorytetów dostawców w zakresie określonym zadaniami Biura Informatyki i Łączności;
4) uczestniczenie w realizacji zadań związanych z zachowaniem trwałości projektu w zakresie określonym zadaniami Biura Informatyki i Łączności;
5) sprawowanie nadzoru nad projektem z perspektywy dostawcy w zakresie określonym zadaniami Biura Informatyki i Łączności oraz delegowanie działań nadzoru.
5.  Do obowiązków Nadzoru Projektu w zakresie kwalifikowalności wydatków należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z budżetem projektu, w tym nad sprawami związanymi z dofinansowaniem projektu ze środków unijnych;
2) sprawowanie nadzoru nad kwalifikowalnością wydatków w ramach projektu;
3) współpraca w zakresie utrzymania trwałości projektu;
4) współpraca w zakresie zgodności projektu z prawodawstwem Unii Europejskiej.
6.  Reprezentanci Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym we współpracy z Biurem Prawnym oraz Zespołem Radców Prawnych, odpowiadają za zapewnienie zgodności projektu z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej.
7.  Za zachowanie trwałości realizowanego projektu, w tym odpowiednie przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu po zakończeniu jego realizacji odpowiadają:
1) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - w zakresie:
a) utrzymania trwałości projektu poprzez realizację określonych założeń i wskaźników oraz podejmowanie kluczowych decyzji,
b) sprawowania merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem zakupionych składników majątku oraz współpracy dotyczącej ich utrzymania z komórką organizacyjną GITD odpowiedzialną za kwestie logistyczne,
c) przekazywania wkładów do sprawozdań z osiągniętych efektów do Biura Finansowego;
2) Biuro Finansowe - w zakresie określonym zadaniami wydziału właściwego do spraw funduszy rozwojowych wskazanymi w regulaminie wewnętrznym Biura Finansowego;
3) Biuro Dyrektora Generalnego - w zakresie określonym zadaniami Wydziału Gospodarczego wskazanymi w regulaminie wewnętrznym Biura Dyrektora Generalnego;
4) Biuro Informatyki i Łączności - w zakresie określonym zadaniami Biura.
§  6.  Obsługę prac Komitetu zapewnia Biuro Projektu.
§  7.  Biuro Projektu przygotowuje posiedzenia Komitetu, w tym zawiadamia osoby wchodzące w skład Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, o terminach posiedzeń, przygotowuje materiały na posiedzenie Komitetu oraz sporządza protokół z posiedzenia wraz z listą obecności.
§  8.  W celu wykonywania bieżących zadań związanych z operacyjnym kierowaniem projektem, Przewodniczący wyznacza osobę pełniącą rolę Kierownika Projektu.
§  9. 
1.  Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2.  Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisywany jest przez uczestników posiedzenia.
3.  Kopię protokołu z posiedzenia Komitetu doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§  10.  Komitet realizuje swoje zadania do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu projektu.
§  11.  Szczegółowy wykaz ról i zadań w ramach Zespołów Projektowych, wraz ze wskazaniem osób zaangażowanych w realizację projektu, zostanie określony w dokumentacji zarządczej projektu.
§  12. 
1.  Znosi się Komitet Sterujący projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" powołany zarządzeniem nr 32/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" (Dz. Urz. GITD poz. 32 oraz z 2017 r. poz. 4).
2.  Traci moc zarządzenie nr 32/2016 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym".
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 11/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 marca 2019 r.