Powołanie Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2016.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komitet Sterujący projektem - Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, zwany dalej "Komitetem", jako organ wpierający kierownictwo jednostki organizacyjnej, działający w jej imieniu.
§  2.
Do zadań Komitetu należy realizacja projektu, w tym, w szczególności:
1)
podejmowanie strategicznych decyzji, w zgodzie z przyjętymi założeniami i z innymi projektami;
2)
ustalanie harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z możliwościami i ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów i z ustaleń resortowych i międzyresortowych;
3)
proponowanie metodyki pracy nad projektem na każdym etapie i dla każdego zadania;
4)
identyfikacja i komunikowanie ryzyka projektowego;
5)
informowanie kierownictwa o stanie projektu;
6)
przedkładanie wniosków do realizacji przez wyznaczone komórki organizacyjne.
§  3.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Michał Pierzchała - Przewodniczący;
2)
Piotr Zakrzewski - zastępca Przewodniczącego;
3)
Renata Rychter - Członek;
4)
Janusz Sokalski - Przedstawiciel Głównego Użytkownika;
5)
Małgorzata Wojtal-Białaszewska - Członek;
6)
Wacław Czarnota - Członek;
7)
Grażyna Mieszczak - Członek;
8)
Hubert Jednorowski - Członek;
9)
Sławomir Rapeła - Członek;
10)
Jan Srebrny - Sekretarz Komitetu.
§  4.
Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.
§  5.
Przewodniczący podejmuje decyzję we wszystkich sprawach będących przedmiotem prac Komitetu, w szczególności organizuje jego pracę i wydaje z tego tytułu wiążące polecenia Członkom Komitetu.
§  6.
Powstałe spory merytoryczne rozstrzyga Przewodniczący, z odnotowaniem w protokole posiedzenia propozycji rozwiązań alternatywnych.
§  7.
Przewodniczący może wystąpić do Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wnioskiem o zlecenie wykonania opinii lub ekspertyz, koniecznych do realizacji zadań Komitetu.
§  8.
Za zapewnienie merytorycznego wkładu do Rejestru z zakresu kontroli odpowiada reprezentant Biura Nadzoru Inspekcyjnego, natomiast za utworzenie rozwiązań technicznych do eksportu danych z Centralnej Ewidencji Naruszeń do Rejestru odpowiada reprezentant Biura Informatyki Łączności.
§  9.
Za zapewnienie zgodności projektu z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej odpowiadają reprezentanci Biura do spraw Transportu Międzynarodowego i Biura Prawnego, w uzgodnieniu z Zespołem Radców Prawnych.
§  10.
Za sprawy budżetowe projektu odpowiada reprezentant Biura Finansowo-Gospodarczego.
§  11.
Za sprawy związane z dofinansowaniem projektu ze środków zewnętrznych odpowiada reprezentant Biura Finansowo-Gospodarczego.
§  12.
Za kwestie zamówień publicznych, udzielanych w związku z realizacją projektu, odpowiada reprezentant Biura Dyrektora Generalnego.
§  13.
W posiedzeniach Komitetu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu lub jego zastępcę, bez prawa głosu.
§  14.
W posiedzeniach Komitetu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział przedstawiciele innych resortów, w charakterze obserwatorów, z prawem wyrażania opinii.
§  15.
Obsługę prac Komitetu zapewnia Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
§  16.
Sekretarz Komitetu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu bez prawa głosu, przygotowuje posiedzenia Komitetu, w tym zawiadamia osoby wchodzące w skład Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 13 i 14, o terminach posiedzeń, przygotowuje materiały na posiedzenia Komitetu oraz sporządza protokół z posiedzenia wraz z listą obecności.
§  17.
1.
Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeb.
2.
Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i protokolant.
3.
Podpisany protokół niezwłocznie doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§  18.
Komitet realizuje swoje zadania do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu projektu.
§  19.
Traci moc zarządzenie nr 33/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego" (Dz. Urz. GITD poz. 19).
§  20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.