Dz.Urz.GITD.2018.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem - "Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń"

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Sterujący projektem - "Utrzymanie i Rozwój Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń", zwany dalej "Komitetem", który odpowiada przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego za realizację projektu i posiada uprawnienia do zarządzania strategicznego projektem.
§  2.  Do zadań Komitetu należy realizacja projektu, w szczególności:
1) podejmowanie strategicznych decyzji związanych z realizacją projektu, w szczególności w zakresie rozpoczęcia, zakończenia oraz wstrzymania realizacji projektu lub poszczególnych jego etapów;
2) zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji projektu;
3) wyznaczanie kierunków, celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu;
4) weryfikacja zgodności projektu oraz jego etapów z przyjętymi zakresami tolerancji oraz utrzymanie założonych ram dla: terminów, jakości, zakresu, korzyści, kosztów i ryzyk;
5) ocena i akceptacja zaproponowanych działań dla realizacji projektu, w szczególności zatwierdzanie poszczególnych etapów projektu i produktów projektu;
6) podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla projektu;
7) komunikacja z Kierownikiem Projektu oraz z interesariuszami reprezentującymi otoczenie zewnętrzne;
8) nadzór nad realizacją projektu, w tym monitorowanie i zarządzanie ryzykami związanymi z projektem i jego poszczególnymi etapami;
9) informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o postępie prac dotyczących realizowanego projektu, w szczególności o zakresie realizacji prac w stosunku do harmonogramu i stopniu realizacji budżetu.
§  3.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego do spraw przewozu drogowego - Przewodniczący Komitetu;
2) Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego - Przedstawiciel Głównego Użytkownika;
3) Dyrektor Biura Informatyki i Łączności - Przedstawiciel Głównego Dostawcy.
§  4. 
1.  Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
2.  W posiedzeniach Komitetu na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, z prawem wyrażania opinii, osoby niebędące członkami Komitetu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy realizacji projektu.
§  5. 
1.  Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności zapewnienie na poziomie strategicznym całościowego nadzoru i monitoringu nad projektem, a także zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu oraz przewodnictwo podczas jego prac.
2.  Przewodniczący Komitetu podejmuje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach będących przedmiotem prac Komitetu i jest za nie odpowiedzialny.
3.  Przewodniczący Komitetu posiada uprawnienie do wydawania wiążących poleceń pozostałym członkom Komitetu.
4.  Powstałe spory merytoryczne rozstrzyga Przewodniczący Komitetu, z odnotowaniem w protokole posiedzenia propozycji rozwiązań alternatywnych.
5.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu zastępuje go Przedstawiciel Głównego Użytkownika, który na ten czas przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego.
§  6. 
1.  Główny Użytkownik jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszystkich interesów użytkowników, którzy będą wykorzystywać produkty projektu, poprzez dostarczenie oczekiwań, przedstawienie wymagań i określenie ich potrzeb. Do zadań Głównego Użytkownika należy:
1) monitorowanie spełniania wymagań wytworzonych produktów;
2) bieżący kontakt z osobami, które wykorzystują te produkty;
3) udostępnianie zasobów użytkownika;
4) sprawowanie nadzoru nad projektem z punktu widzenia użytkownika.
2.  Główny Dostawca jest odpowiedzialny za techniczną spójność projektu i dostarczenie projektowi wszystkich dostępnych zasobów dostawcy. Do zadań Głównego Dostawcy należy:
1) reprezentowanie interesów tych, którzy utrzymywać będą techniczne produkty projektu po jego zamknięciu;
2) doradztwo w zakresie wyboru metod projektowania;
3) zapewnienie, że propozycje dotyczące rozwoju są wykonalne z technicznego punktu widzenia;
4) sprawowanie nadzoru nad projektem z punktu widzenia dostawcy.
§  7.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są zobowiązani do współpracy z Komitetem, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego i wyznaczenie pracowników do poszczególnych zespołów roboczych.
§  8. 
1.  Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Komitetu zapewnia Biuro Informatyki i Łączności.
2.  Wyznaczony pracownik Biura Informatyki i Łączności przygotowuje posiedzenia Komitetu, w których uczestniczy bez prawa głosu. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) zawiadamianie osób wchodzących w skład Komitetu oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 2, o terminach posiedzeń;
2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu;
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu.
§  9. 
1.  Kierownik Projektu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu na wniosek Przewodniczącego.
2.  Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie projektem, w szczególności:
1) raportuje Komitetowi o postępach prac w projekcie i stanie ich zaawansowania;
2) przekazuje zidentyfikowane ryzyka, powiadamia Komitet o wszelkich odchyleniach od planu i rekomenduje podjęcie określonych działań;
3) zarządza wytwarzaniem wymaganych produktów oraz ponosi odpowiedzialność za całościowe postępy i wykorzystanie zasobów;
4) odpowiada na wszelkie zapytania członków Komitetu.
§  10. 
1.  Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, który akceptują członkowie Komitetu biorący w nim udział, a podpisuje go Przewodniczący Komitetu i protokolant.
2.  Podpisany protokół niezwłocznie doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§  11.  Komitet realizuje swoje zadania do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu projektu.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.