Powołanie Komitetu Sterującego oraz Zarządu Projektu - "Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2016.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2016
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zarządu Projektu - "Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komitet Sterujący projektem - "Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego", w sprawie postępowania o numerze BDG.ZPB.230.29.2014, zwany dalej "Komitetem", jako organ wspierający kierownictwo jednostki organizacyjnej.
2. 
Do zadań Komitetu należy:
1)
podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie rozpoczęcia lub zakończenia oraz wstrzymania realizacji projektu lub poszczególnych jego etapów;
2)
wyznaczanie kierunków, celów i metod działań w zakresie realizowanego projektu;
3)
monitorowanie realizacji całości projektu i jego poszczególnych etapów, gdzie:
a)
za sprawy techniczne projektu odpowiada Biuro Informatyki i Łączności Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
b)
za sprawy merytoryczne projektu odpowiada Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
4)
weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram w zakresie zasobów, środków, metod oraz terminów;
5)
ocena i akceptacja zaproponowanych działań dla realizacji projektu;
6)
akceptacja istotnych zmian w projekcie;
7)
koordynacja i dbałość o spójność z innymi realizowanymi projektami;
8)
zatwierdzanie poszczególnych etapów realizacji projektu, mając na względzie informacje o stanie zaawansowania, sposobie zrealizowania, zmianach w planie i harmonogramie oraz środkach i zasobach;
9)
podejmowanie decyzji w sprawach istotnych, w których kierownictwo projektu lub osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów, nie są w stanie podjąć decyzji;
10)
podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
11)
zatwierdzanie przyjętych istotnych rozwiązań w zakresie realizowanego projektu;
12)
wskazywanie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego głównych obszarów ryzyka w zakresie projektu;
13)
bieżące i okresowe informowanie Głównego Inspektora Transportu Drogowego o postępie prac dotyczących realizowanego projektu, w szczególności w zakresie realizacji prac w stosunku do harmonogramu, stopniu realizacji budżetu, a także wszystkich innych informacji mających wpływ na właściwą ocenę przebiegu projektu;
14)
bieżący kontakt z osobami zarządzającymi projektem oraz udzielanie tym osobom wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie opiniowania i konsultowania przyjętych rozwiązań.
§  2. 
1.  1
 W skład Komitetu wchodzą:
1)
Dariusz Pater (dyrektor Biura Informatyki i Łączności) - Przewodniczący;
2)
Janusz Sokalski (p. o. dyrektora Biura do spraw Transportu Międzynarodowego) - Główny Użytkownik;
3)
Sławomir Rapeła (Biuro Informatyki i Łączności) - Przedstawiciel Głównego Dostawcy.
2. 
Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w jego pracach wyłącznie osobiście.
3. 
W razie braku możliwości udziału w posiedzeniu Komitetu, członek Komitetu może wyznaczyć innego członka Komitetu, który przedstawi sprawy przydzielone do przedłożenia na danym posiedzeniu przez nieobecnego członka. W takim przypadku przedstawicielowi nie będzie przysługiwać prawo głosu za nieobecnego członka Komitetu.
4. 
W posiedzeniach Komitetu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub przedstawiciele konsultantów zewnętrznych zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu, bez prawa głosu.
§  3. 
1. 
Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.
2. 
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
podejmowanie decyzji w sprawach o których mowa w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu;
3)
wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych członków Komitetu w miejsce dotychczasowych;
4)
przedstawianie, na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego, doraźnych sprawozdań z prac Komitetu;
5)
przedstawianie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z prac Komitetu.
3. 
Przewodniczący podejmuje ostateczne decyzje i przy ich podejmowaniu jest wspierany przez Przedstawicieli Głównego Użytkownika i Głównego Dostawcę.
4. 
Przewodniczący, za zgodą Komitetu, może wystąpić do Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z wnioskiem o zlecenie wykonania opinii lub ekspertyz, koniecznych do realizacji zadań Komitetu.
§  4. 
1. 
Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisują członkowie biorący udział w posiedzeniu oraz protokolant.
2. 
Podpisany protokół niezwłocznie doręcza się Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§  5. 
Obsługę prac Komitetu zapewnia Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
§  6. 
Dyrektor Biura do spraw Transportu Międzynarodowego wyznacza sekretarza Komitetu, który przygotowuje posiedzenia Komitetu, w tym zawiadamia osoby wchodzące w skład Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 4, o terminach posiedzeń, zbiera oraz przekazuje materiały na posiedzenia Komitetu oraz sporządza protokół z posiedzenia wraz z listą obecności.
§  7. 
Komitet realizuje swoje zadania do czasu podjęcia decyzji o zakończeniu projektu.
§  8. 
Powołuje się Zarząd Projektu - "Wytworzenie, rozwój i utrzymanie rozwiązania informatycznego OpenBTM dla potrzeb Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego", w sprawie postępowania o numerze BDG.ZPB.230.29.2014, zwany dalej "Zarządem".
§  9.  2
 W skład Zarządu Projektu wchodzą:
1)
Jarosław Opiła (przedstawiciel Sii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) - Kierownik Projektu;
2)
Maria Wojdygo (Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego) - Nadzór Projektu ze strony biznesu;
3)
Ewa Cholewa (Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego) - Wsparcie Projektu;
4)
Rafał Wiśniewski (Biuro Informatyki i Łączności) - Wsparcie Projektu.
§  10. 
1.  3
 Pracami Zarządu Projektu kieruje Kierownik Projektu.
2. 
Do zadań Kierownika Projektu należy w szczególności:
1)
przygotowywanie, przy współpracy z właściwymi członkami Zarządu Projektu, bazowych produktów zarządczych oraz uzgodnienie ich z Komitetem Sterującym.
2)
sporządzanie raportów: okresowych, nadzwyczajnych, raportów o zagadnieniach;
3)
utrzymywanie m.in. następujących zapisów: rejestr ryzyk, rejestr zagadnień;
4)
utrzymywanie kontaktu z kierownictwem organizacji lub programu, aby zapewnić, że żadne prace nie zostaną pominięte ani nie zostaną wykonane ponownie przez pokrewne projekty;
5)
przewodzenie i motywowanie Zarządu Projektu;
6)
zarządzanie przepływem informacji pomiędzy poziomem zarządzania strategicznego i poziomem dostawczym/wytwórczym projektu;
7)
zarządzanie wytwarzaniem wymaganych produktów, przyjmując odpowiedzialność za całościowe postępy i wykorzystanie zasobów oraz, gdy to konieczne, inicjowanie działań korygujących.
8)
ustanawianie i zarządzanie procedurami projektu, takimi, jak zarządzanie ryzykiem, sterowanie zagadnieniami i zmianami, zarządzanie konfiguracją oraz komunikacją;
9)
ustanawianie i zarządzanie mechanizmami sterowania projektem - monitorowanie i raportowanie;
10)
powiadamianie Komitetu Sterującego o wszelkich odchyleniach od planu.
3.  4
 (skreślony).
4.  5
 (skreślony).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14/2017 z dnia 7 marca 2017 r. (Dz.Urz.GITD.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2017 r.
2 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14/2017 z dnia 7 marca 2017 r. (Dz.Urz.GITD.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2017 r.
3 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 14/2017 z dnia 7 marca 2017 r. (Dz.Urz.GITD.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2017 r.
4 § 10 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 14/2017 z dnia 7 marca 2017 r. (Dz.Urz.GITD.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2017 r.
5 § 10 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 14/2017 z dnia 7 marca 2017 r. (Dz.Urz.GITD.2017.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2017 r.