Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)), zarządza się co następuje:
§  1. W celu nadzorowania i koordynacji działań z zakresu strategii informatyzacji resortu, powołuje się Komitet Sterujący Informatyzacją Resortu, zwany dalej "Komitetem".
§  2. 1
1. 2 W skład Komitetu wchodzą:
1) członek Kierownictwa Ministerstwa nadzorujący i koordynujący sprawy związane z informatyzacją resortu w zakresie rozwoju i świadczenia usług informatycznych - Przewodniczący Komitetu;
2) członkowie Kierownictwa Ministerstwa:
a) nadzorujący funkcjonowanie izb i urzędów celnych,
b) nadzorujący funkcjonowanie izb i urzędów skarbowych,
c) wykonujący zadania określone w ustawie o kontroli skarbowej,
d) nadzorujący i koordynujący prace nad przygotowaniem projektu budżetu państwa,
e) Dyrektor Generalny;
3) Dyrektor Departamentu Informatyki;
2. Przewodniczący Komitetu wyznacza Zastępcę Przewodniczącego Komitetu spośród osób wchodzących w skład Komitetu.
3. W skład Komitetu wchodzą każdorazowo osoby wykonujące zadania lub pełniące funkcje wymienione w ust. 1. Zmiana osoby pełniącej tę funkcję nie powoduje konieczności zmiany zarządzenia.
§  3. 3
1. Do zadań Komitetu należy:
1) zatwierdzanie planów strategicznych dotyczących informatyzacji resortu finansów;
2) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu strategii informatyzacji resortu finansów;
3) opiniowanie, dla Kierownictwa Ministerstwa Finansów, projektów strategicznych decyzji związanych z informatyzacją resortu finansów;
4) akceptowanie założeń i planów zadań dotyczących informatyzacji, w tym planów ich finansowania;
5) kontrola wykonania planowanych zadań dotyczących informatyzacji resortu finansów, w tym realizacji wydatków;
6) powoływanie struktur do zarządzania projektami informatycznymi oraz struktur do świadczenia usług informatycznych, spośród pracowników Ministerstwa Finansów lub jednostek terenowych resortu;
7) zatwierdzanie założeń projektowych projektów informatycznych;
8) nadzorowanie realizacji projektów informatycznych realizowanych w resorcie finansów;
9) rozwiązywanie struktur zarządzania projektami informatycznymi oraz struktur świadczenia usług informatycznych, wśród pracowników Ministerstwa Finansów lub jednostek terenowych resortu;
10) zamykanie projektów informatycznych realizowanych w resorcie finansów i przekazywanie usług informatycznych pod nadzór Departamentu Informatyki;
11) inicjowanie współpracy międzyresortowej przy realizacji zadań wynikających ze strategii informatyzacji resortu i strategii informatyzacji państwa;
12) okresowe przedstawienie Ministrowi Finansów informacji o stanie spraw będących przedmiotem prac Komitetu, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. Komitet może zlecić realizację zadań odpowiednim departamentom/biurom Ministerstwa Finansów lub jednostkom organizacyjnym resortu oraz zespołom zadaniowym powołanym spośród pracowników Ministerstwa i jednostek resortu.
§  4.
1. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu i im przewodniczy.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego funkcje pełni Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.
4. 4 Komitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych członków, przy obecności przynajmniej 3 członków Komitetu.
5. 5 Uchwały podejmowane na posiedzeniach Komitetu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu.
6. 6 W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Komitetu albo Zastępcy Przewodniczącego w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu.
7. 7 Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez członków Komitetu w trybie obiegowym, zatwierdzonych przez przynajmniej trzech członków Komitetu.
8. W posiedzeniach Komitetu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu w charakterze doradców.
§  5. 8 Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament Informatyki. Dokumenty związane z pracami Komitetu są przechowywane w tym Departamencie.
§  6.
1. Rozwiązuje się Komitet Sterujący Informatyzacją Resortu powołany decyzją Ministra Finansów Nr 2/DI/06 z dnia 10 lutego 2006 r.
2. Wszystkie czynności podjęte przez Komitet, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, a zadania rozpoczęte i nie zakończone przez ten Komitet są kontynuowane przez Komitet powołany niniejszym zarządzeniem.
§  7. Traci moc decyzja Ministra Finansów Nr 2/DI/06 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu, zmieniona decyzją Ministra Finansów Nr 1/RI/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.3.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 marca 2008 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.
4 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.
5 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.
6 § 4 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.
7 § 4 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.
8 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 15 z dnia 7 października 2008 r. (Dz.Urz.MF.08.11.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 października 2008 r.