Dz.Urz.MIniR.2018.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Przygotowanie założeń i budowa systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Komitet Sterujący projektu pn. "Przygotowanie założeń i budowa systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021-2027", zwany dalej "Projektem", w składzie:
1) przewodniczący Komitetu Sterującego - członek kierownictwa Ministerstwa nadzorujący merytorycznie Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
2) członkowie Komitetu Sterującego:
a) członek kierownictwa Ministerstwa uczestniczący w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
b) członek kierownictwa Ministerstwa nadzorujący merytorycznie Departament Informatyki.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście.
3.  Członkostwo w Komitecie Sterującym wygasa z chwilą odwołania członka Komitetu Sterującego z funkcji, z którą jest ono związane.
§  2.  Do zadań Komitetu Sterującego Projektu należy nadzór nad terminową realizacją Projektu, monitorowanie przebiegu Projektu i podejmowanie decyzji dotyczących Projektu na poziomie zarządczym.
§  3. 
1.  Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.
2.  Prace Komitetu mogą przebiegać w trybie: posiedzeń, telekonferencji, obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3.  W pracach Komitetu uczestniczą jego członkowie oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego osoby.
§  4. 
1.  Z każdego posiedzenia Komitetu jest sporządzany protokół zawierający m.in. listę obecności, porządek i przebieg posiedzenia.
2.  Protokół jest przekazywany w formie elektronicznej członkom Komitetu, którzy mogą wnieść ewentualne uwagi do jego treści w ciągu 10 dni roboczych od przekazania protokołu. Jeśli żaden z uczestników posiedzenia nie wniesie, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, sprzeciwu wobec zgłoszonych uwag, są one uwzględniane w protokole. W przypadku uwag o charakterze redakcyjnym nie ma konieczności przesyłania projektu protokołu do ponownych konsultacji.
3.  Brak uwag lub akceptacja zgłoszonych uwag oznacza zgodę na zatwierdzenie i podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
4.  W sprawach spornych decyzję w sprawie zgłoszonych uwag podejmuje Przewodniczący Komitetu Sterującego.
§  5.  W celu realizacji Projektu powołuje się Zespół Projektowy, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Kierownik Projektu - przedstawiciel Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
2) członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Departamentu Certyfikacji i Desygnacji,
b) przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) przedstawiciel Departamentu Informatyki,
d) przedstawiciel Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,
e) przedstawiciel Departamentu Programów Infrastrukturalnych,
f) przedstawiciel Departamentu Programów Pomocowych,
g) przedstawiciel Departamentu Programów Ponadregionalnych,
h) przedstawiciel Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju,
i) przedstawiciel Departamentu Promocji Funduszy Europejskich
j) przedstawiciel Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych,
k) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Cyfrowego,
l) przedstawiciel Departamentu Strategii Rozwoju,
m) przedstawiciel Departamentu Współpracy Terytorialnej.
§  6.  Do zadań Kierownika Projektu należy kierowanie realizacją Projektu oraz koordynowanie zadań realizowanych przez Zespół.
§  7.  Zespół odpowiada za realizację zadań w zakresie przygotowania założeń systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021 - 2027.
§  8.  Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przekazany członkom Zespołu przez Kierownika Projektu.
§  9.  Obsługę techniczną Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego zapewnia Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.
§  10.  Za udział w pracach Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§  11.  Zarządzenie obowiązuje do czasu przygotowania przez Zespół założeń dla systemu informatycznego na perspektywę finansową 2021 - 2027.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działałem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).