Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. systemu Workflow

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (D. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.1) ) oraz § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW Nr 10, poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komitet Sterujący ds. systemu Workflow, zwany dalej "KS WFL".
2. KS WFL odpowiada za nadzór nad utrzymaniem i rozwojem systemu Workflow, a w szczególności jest uprawniony do oceny efektywności usług świadczonych dla użytkowników, podejmowania kluczowych decyzji dotyczących zakresu funkcjonalnego systemu oraz kierunków jego rozwoju.
3. KS WFL jest w swoich decyzjach suwerenny respektując przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne.
4. KS WFL podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał, których treść jest dokumentowana, a numeracja unikalna.
§  2. Do składu KS WFL powołuje się:
1) Waldemara Grądzkiego p.o. Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Przewodniczącego Komitetu;
2) Alicję Lejk-Kępkę Dyrektora Biura Świadczeń Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w roli Członka Komitetu;
3) Andrzeja Jesionka Dyrektora Biura Ubezpieczeń Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w roli Członka Komitetu;
4) Wiktora Sankiewicza Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie - w roli Członka Komitetu;
5) Mirosława Urbańskiego Głównego Specjalistę w Biurze Informatyki i Telekomunikacji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w roli Członka Komitetu;
6) Witolda Malinę przedstawiciela Wykonawcy ( Głównego Dostawcy).
§  3. Zobowiązuje się Centralę, oddziały regionalne, placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do współdziałania i wykonywania z należytą starannością i zaangażowaniem zadań dotyczących systemu Workflow, określonych przez KS WFL lub jego uprawnione organy.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.