Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. systemu Archiwum

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.1)) oraz § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW Nr 10, poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komitet Sterujący ds. systemu Archiwum, zwany dalej "KS ARC".
2. KS ARC czuwa nad prawidłowym utrzymaniem i rozwojem systemu Archiwum, a w szczególności jest uprawniony do: oceny efektywności usług świadczonych dla użytkowników, podejmowania kluczowych decyzji dotyczących zakresu funkcjonowania systemu oraz kierunków jego rozwoju.
3. KS ARC jest w swoich decyzjach suwerenny respektując przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne.
4. KS ARC podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał, których treść jest dokumentowana, a numeracja unikalna.
§  2.
1. W skład KS ARC wchodzą:
1) Przewodniczący KS ARC;
2) Zastępca Przewodniczącego KS ARC;
3) Pracownicy biur merytorycznych Centrali KRUS;
4) Dyrektorzy oddziałów regionalnych KRUS;
5) Przedstawiciel Wykonawcy Umowy.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przewodniczący KS ARC może zapraszać do udziału w posiedzeniach KS ARC, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.
§  3. Zobowiązuje się Centralę, oddziały regionalne, placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do współdziałania i wykonywania z należytą starannością i zaangażowaniem zadań dotyczących systemu Archiwum, określonych przez KS ARC lub jego uprawnione organy.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z dnia z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.