Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komitet Sterujący ds. realizacji umowy na usługi utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW, zwany dalej "KS WFL KRUS".
2.  KS WFL KRUS czuwa nad prawidłowym świadczeniem usług utrzymania i rozwoju systemu WORKFLOW oraz podejmuje decyzje dotyczące realizacji Umowy nr 77/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
3.  KS WFL KRUS jest w swoich decyzjach suwerenny respektując przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne.
4.  KS WFL KRUS podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał, których treść jest dokumentowana, a numeracja unikalna.
§  2. 
1.  W skład KS WFL KRUS wchodzą:
1) Przewodniczący KS WFL KRUS;
2) Zastępca Przewodniczącego KS WFL KRUS;
3) pracownicy biur merytorycznych Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -w roli Członków KS WFL KRUS;
4) przedstawiciele Wykonawcy Umowy - w roli Członków KS WFL KRUS.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3.  Przewodniczący KS WFL KRUS może zapraszać do udziału w posiedzeniach KS WFL KRUS, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.
§  3.  Zobowiązuje się Centralę, oddziały regionalne, placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do współdziałania i wykonywania zadań wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, zleconych przez KS WFL KRUS oraz Kierownika Projektu, powołanego uchwałą KS WFL KRUS.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.