Powołanie Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na budowę (zakup) Systemu Kadrowo-Płacowego enova365 wraz z usługami wdrożenia, utrzymania i rozwoju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2020.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. realizacji umowy na budowę (zakup) Systemu Kadrowo-Płacowego enova365 wraz z usługami wdrożenia, utrzymania i rozwoju

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) oraz § 3 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 10, poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komitet Sterujący ds. realizacji umowy na budowę (zakup) Systemu Kadrowo-Płacowego enova365 wraz z usługami wdrożenia, utrzymania i rozwoju, zwany dalej "KS ENOVA KRUS".
2. 
KS ENOVA KRUS czuwa nad prawidłowym świadczeniem usług budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu enova365 oraz podejmuje kluczowe decyzje dotyczące realizacji Umowy nr 62/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
3. 
KS ENOVA KRUS jest w swoich decyzjach suwerenny respektując przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne.
4. 
KS ENOVA KRUS podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w formie uchwał, których treść jest dokumentowana, a numeracja unikalna.
§  2. 
1. 
W skład KS ENOVA KRUS wchodzą:
1)
Przewodniczący KS ENOVA KRUS;
2)
Zastępca Przewodniczącego KS ENOVA KRUS;
3)
pracownicy biur merytorycznych Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w roli Członków KS ENOVA KRUS;
4)
przedstawiciele oddziałów regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w roli Członków KS ENOVA KRUS;
5)
przedstawiciele Wykonawcy Umowy - w roli Członków KS ENOVA KRUS.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. 
Przewodniczący KS ENOVA KRUS może zapraszać do udziału w posiedzeniach KS ENOVA KRUS, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.
§  3. 
Zobowiązuje się Centralę, oddziały regionalne, placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do współdziałania i wykonywania zadań wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, zleconych przez KS ENOVA KRUS oraz Kierownika Projektu, powołanego uchwałą KS ENOVA KRUS.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.