Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Sterujący do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych, zwany dalej "Komitetem".
§  2.  Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
§  3.  Do zadań Komitetu należy:
1) wsparcie ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w monitorowaniu procesów związanych z przygotowaniem inwestycji na śródlądowych drogach wodnych;
2) formułowanie rekomendacji i wniosków kierowanych do podmiotów uczestniczących w przygotowaniu inwestycji na śródlądowych drogach wodnych lub mogących mieć wpływ na ich wdrażanie.
§  4. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej w randze Sekretarza albo Podsekretarza Stanu;
2) Członkowie Komitetu:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska w randze Sekretarza albo Podsekretarza Stanu,
b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w randze Sekretarza albo Podsekretarza Stanu,
c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii w randze Sekretarza albo Podsekretarza Stanu,
d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu w randze Sekretarza albo Podsekretarza Stanu,
e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w randze Sekretarza albo Podsekretarza Stanu,
f) dwóch, wybranych w porozumieniu przez urzędy marszałkowskie, przedstawicieli zarządów województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego będących reprezentantami strony samorządowej,
g) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
h) członek Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA,
i) członek Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA,
j) członek Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA,
k) członek Zarządu Morskiego Portu Elbląg Sp. z o.o.,
l) członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA,
ł) przedstawiciel kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
m) członek Zarządu Enea SA,
n) członek Zarządu Energa SA,
o) członek Zarządu PGE SA,
p) członek Zarządu TAURON Polska Energia SA,
r) członek Zarządu KGHM Polska Miedź SA,
s) członek Zarządu Grupy Azoty SA,
t) członek Zarządu OT Logistics SA,
u) członek Zarządu Związku Polskich Armatorów Śródlądowych,
w) członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej",
y) przedstawiciel władz Akademii Morskiej w Gdyni,
z) przedstawiciel władz Akademii Morskiej w Szczecinie,
aa) przedstawiciel władz Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu,
ab) przedstawiciel Global Compact Network Poland.
2.  W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wyznacza do składu Komitetu tylko jednego przedstawiciela.
3.  Członkowie Komitetu uczestniczą w jego pracach osobiście. Członkowie Komitetu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli.
§  6. 
1.  Członkostwo w Komitecie wygasa:
1) z chwilą utraty przez członka Komitetu pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;
2) na wniosek właściwego podmiotu, który wyznaczył danego członka.
§  7. 
1.  Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
2.  Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
3.  Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.
4.  W przypadkach, w których osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  8.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby niebędące jego członkami, których wiedza jest przydatna do realizacji zadań Komitetu.
§  9. 
1.  W celu realizacji zadań Komitetu Przewodniczący może powoływać grupy robocze składające się z przedstawicieli instytucji, których reprezentanci zasiadają w Komitecie.
2.  Przewodniczący Komitetu może powołać w skład grupy roboczej inne osoby, których wiedza i doświadczenie będą przydatne do realizacji zadań Komitetu.
3.  Zasady i tryb powoływania oraz działania grup roboczych określa regulamin pracy Komitetu, o którym mowa w § 10.
§  10.  Szczegółowe zadania i tryb pracy Komitetu określa regulamin przyjęty przez Komitet na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§  11.  Obsługę Komitetu i zabezpieczenie środków finansowych zapewnia Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
§  12.  Udział w posiedzeniach Komitetu jest nieodpłatny.
§  13.  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie ponosi kosztów delegacji członków Komitetu.
§  14.  Komitet powołuje się na czas przygotowania studiów wykonalności inwestycji na śródlądowych drogach wodnych.
§  15.  Traci moc zarządzenie Nr 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 16).
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).