Powołanie Komitetu Programowego ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1995.2.3

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 marca 1995 r.
w sprawie powołania Komitetu Programowego ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

§  1.
1.
Powołuje się Komitet Programowy ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", działającym samodzielnie i niezależnie w zakresie spraw określonych w zarządzeniu.
§  2.
1.
W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący Komitetu, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz do 9 członków.
2.
Przewodniczącego Komitetu, jego zastępcę oraz członków Komitetu powołuje i odwołuje Minister.
3.
Funkcję Sekretarza Komitetu pełni Dyrektor Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej "Biurem".
§  3.
1.
Podstawowym zadaniem Komitetu jest opiniowanie planów pracy i preliminarzy budżetowych odnoszących się do realizowanych projektów restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej finansowanych z pożyczki Banku Światowego lub przez pomoc bezzwrotną UE PHARE.
2.
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1)
zapewnienie zgodności realizowanych projektów restrukturyzacji, o których mowa w ust. 1, z prowadzoną w resorcie zdrowia i opieki społecznej – polityką ochrony zdrowia,
2)
inicjowanie nowych prac związanych z projektami restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej,
3)
ocenianie stopnia zaawansowania prac nad projektami zmian w systemie opieki zdrowotnej,
4)
opiniowanie planu pracy Biura na kolejny rok kalendarzowy oraz budżetu Biura, z uwzględnieniem podziału środków finansowych dla poszczególnych Biur konsorcjów oraz z wyodrębnieniem środków na realizację programu pożyczki z Banku Światowego.
§  4.
W celu realizacji zadań określonych w § 3 Przewodniczący Komitetu:
1)
planuje i ustala organizację i tryb pracy Komitetu,
2)
wyznacza termin posiedzeń plenarnych Komitetu i przewodniczy na jego posiedzeniach,
3)
wyznacza referentów poszczególnych problemów dyskutowanych na forum Komitetu,
4)
zleca przygotowanie ekspertyz, ocen i opinii niezbędnych do pracy Komitetu,
5)
opiniuje projekty decyzji Biura w sprawach związanych z realizacją pożyczki Banku Światowego i pomocy bezzwrotnej UE PHARE,
6)
przedstawia opracowane ekspertyzy i opinie Ministrowi oraz członkowi Kierownictwa Ministerstwa sprawującego nadzór nad Biurem,
7)
składa sprawozdania i wnioski z działalności Komitetu Ministrowi, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa sprawującego nadzór nad Biurem, w terminie do 31 stycznia, po upływie każdego roku kalendarzowego,
8)
może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby z poza składu Komitetu.
§  5.
Do zadań Sekretarza Komitetu należy w szczególności:
1)
organizowanie posiedzeń plenarnych Komitetu,
2)
przygotowanie, zgodnie z ustaleniami Przewodniczącego Komitetu, materiałów i projektów dokumentów na posiedzenie plenarne Komitetu,
3)
okresowe informowanie członków Komitetu o realizacji zadań określonych w § 3
§  6.
1.
Komitet obraduje na posiedzeniach plenarnych organizowanych, co najmniej 6 razy w ciągu roku kalendarzowego.
2.
Posiedzenia Komitetu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, zwołuje Sekretarz.
3.
Posiedzenie może być zwołane również na wniosek Ministra lub członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego Biuro.
§  7.
1.
Posiedzenie plenarne Komitetu odbywa się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca oraz co najmniej 2/3 składu Komitetu.
2.
Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu tajnym oraz zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
3.
Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Komitetu nie biorą udziału w głosowaniu.
§  8.
1.
Przewodniczący Komitetu, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie za udział w pracach Komitetu otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe zasady i wysokość wynagrodzenia ustala Minister w odrębnym trybie.
2.
Wynagrodzenie za prace zlecone w trybie § 4 pkt 4, jest ustalane na podstawie umów cywilno-prawnych.
3.
Wysokość diet i zasady zwrotu kosztów przejazdów ustala się według zasad określonych dla pracowników z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.
§  9.
Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Biuro.
§  10.
Wydatki związane z pracami Komitetu pokrywa się z budżetu państwa w części dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.