Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.3

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny "Rybactwo i Morze", zwany dalej "Komitetem".
§  2. 
1. 
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący - minister właściwy do spraw rybołówstwa i pełniący funkcję instytucji zarządzającej, zgodnie z artykułem 5 ustawy;
2)
ośmiu przedstawicieli komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy rybołówstwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wskazanych przez dyrektora tej komórki;
3)
przedstawiciel komórki organizacyjnej odpowiadającej za sprawy Zintegrowanej Polityki Morskiej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, wskazany przez dyrektora tej komórki;
4)
po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw:
a)
rozwoju regionalnego,
b)
środowiska;
5)
przedstawiciel Narodowego Koordynatora do spraw Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, wskazany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;
6)
przedstawiciel Instytucji Certyfikującej;
7)
przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w zakresie priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 i 6 ustawy;
8)
przedstawiciel Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;
9)
przedstawiciel Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;
10)
przedstawiciel Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie;
11)
przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw RP, wskazany przez Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw RP;
12)
przedstawiciel Związku Województw RP, wskazany przez Zarząd Związku Województw RP;
13)
przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), wskazany przez Współprzewodniczących KWRiST;
14)
przedstawiciel Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni;
15)
przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
16)
przedstawiciel instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych rybackich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, wskazany przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
17)
przedstawiciel zarządów portów morskich, wskazany przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.;
18)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska, wskazany przez Fundację Greenpeace;
19)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa dalekomorskiego, wskazany przez Północnoatlantycką Organizację Producentów Sp. z o.o.;
20)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze przetwórstwa rybnego, wskazany przez Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb;
21)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb łososiowatych, wskazany przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych;
22)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb jesiotrowatych, wskazany przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych;
23) 2
 trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb karpiowatych, wskazanych przez Związek Producentów Ryb - Organizację Producentów, Polskie Towarzystwo Rybackie oraz Polski Karp Sp. z o.o. - Organizację Producentów;
24)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa jeziorowego, wskazany przez Związek Producentów Ryb - Organizację Producentów;
25)
pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa bałtyckiego, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w pkt 26-28, wskazanych przez uznane organizacje producentów ryb z zakresu rybołówstwa morskiego;
26)
dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa morskiego prowadzących połowy na morskich wodach wewnętrznych RP (Zalew Wiślany), wskazanych przez Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych Mierzeja oraz Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego;
27)
przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa morskiego prowadzących połowy na morskich wodach wewnętrznych RP (Zalew Szczeciński), wskazany przez Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków;
28)
dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa przybrzeżnego, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w pkt 26-27, wskazanych przez organizacje producentów ryb z zakresu rybołówstwa morskiego inne niż uznane;
29)
dwóch przedstawicieli rybackich lokalnych grup działania, zwanych dalej "rlgd":
a)
przedstawiciel rlgd działających w obszarze rybołówstwa morskiego,
b)
przedstawiciel rlgd działających w obszarze rybactwa śródlądowego 3 .
30) 4
 2 przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji, reprezentujących społeczeństwo obywatelskie:
a)
przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,
b)
przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2. 
Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upoważnione do ich zastępowania.
3. 
Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3-29, zgłaszają imiennie, w formie pisemnej, swojego kandydata na członka oraz kandydata na jego zastępcę.
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa powołuje i odwołuje członków Komitetu oraz ich zastępców.
5. 
W przypadku gdy członek Komitetu lub jego zastępca, straci mandat do reprezentowania podmiotu wymienionego w ust. 1 pkt 3-29, przestaje tym samym być członkiem Komitetu lub jego zastępcą. Jednocześnie właściwy podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 3-29 zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania na jego miejsce nowego kandydata na członka Komitetu lub jego zastępcę.
§  3. 
Komitet wspiera instytucję zarządzającą Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020, zwanym dalej "Programem", w szczególności:
1)
bada wszelkie kwestie, które wpływają na realizację Programu;
2)
dokonuje przeglądu wdrażania Programu i postępów w realizacji założonych celów, w tym wnioski z przeglądu jego wyników;
3)
analizuje roczne sprawozdania z realizacji Programu i zatwierdza je przed wysłaniem do Komisji Europejskiej;
4)
uczestniczy w realizacji zadań w zakresie ewaluacji poprzez:
a)
identyfikowanie i rekomendowanie obszarów badawczych,
b)
zapoznawanie się z okresowymi planami ewaluacji,
c)
zapoznawanie się z wynikami ewaluacji, w szczególności z wnioskami i rekomendacjami oraz postępami w ich realizacji;
5)
konsultuje zmiany Programu zaproponowane przez instytucję zarządzającą Programem,
6)
konsultuje, zatwierdza oraz modyfikuje kryteria wyboru dla finansowanych operacji;
7) 5
 analizuje i zatwierdza sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
§  4. 
1. 
W pracach Komitetu może także uczestniczyć, z własnej inicjatywy lub na zaproszenie przewodniczącego, przedstawiciel Komisji Europejskiej z głosem doradczym.
2. 
W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa głosowania:
1)
przedstawiciele:
a)
Instytucji Audytowej,
b)
Najwyższej Izby Kontroli,
c)
Beneficjentów Programu;
2)
eksperci - na zaproszenie przewodniczącego.
§  5. 
1. 
Do udziału w głosowaniu jest uprawniony członek Komitetu, a w przypadku jego nieobecności - zastępca członka Komitetu.
2. 
Każdemu członkowi Komitetu przysługuje jeden głos.
3. 
Komitet podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. 
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.
§  6. 
1. 
Organizację i tryb pracy Komitetu, w tym sposób podejmowania uchwał, określa Regulamin.
2. 
Komitet przyjmuje Regulamin na pierwszym posiedzeniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków.
§  7. 
1. 
Członkom Komitetu i ich zastępcom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komitetu.
2. 
Koszty związane z uczestnictwem przewodniczącego, członków Komitetu i ich zastępców oraz zaproszonych przez przewodniczącego ekspertów, a także osób zapewniających obsługę Komitetu, w tym zakwaterowania i przejazdu, z wyłączeniem transportu lotniczego, mogą być refundowane z części 62 - Rybołówstwo, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ze środków finansowych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", zaplanowanych na finansowanie i współfinansowanie pomocy technicznej w ramach PO RYBY 2014 - 2020.
3. 
Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 2, przysługuje do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2.
4. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, są zobowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 90 dni od dnia jej zakończenia.
5. 
Refundacja kosztów, o których mowa w ust. 2, dotyczy osób reprezentujących instytucje lub oddziały mające siedzibę poza miejscem, w którym odbywa się posiedzenie Komitetu.
§  8. 
Obsługę Komitetu zapewnia komórka organizacyjna odpowiedzialna za sprawy rybołówstwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Komitet Monitorujący Program Operacyjny "Rybactwo i Morze", zwany dalej "Komitetem" jest powoływany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358).

Powołanie Komitetu, jest uzasadnione zadaniami nałożonymi na ministra właściwego do spraw rybołówstwa w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Komitet wspiera instytucję zarządzającą Programem Operacyjnym w procesie monitorowania, wdrażania i zarządzania tym Programem.

W związku z powyższym, powołanie Komitetu jest konieczne w celu zapewnienia możliwości rozpoczęcia realizacji poszczególnych działań Programu.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 § 2 ust. 1 pkt 23:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 kwietnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 19 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 czerwca 2017 r.

3 Przedstawiciele rybackich lokalnych grup działania zostaną powołani w skład Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" po wyborze wszystkich rlgd w konkursie na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
4 § 2 ust. 1 pkt 30 dodany przez § 1 zarządzenia nr 27 z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 grudnia 2016 r.
5 § 3 pkt 7 dodany przez § 1 zarządzenia nr 18 z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 sierpnia 2016 r.