Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2016.14

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwany dalej "Komitetem".
§  2.
Komitet jest powoływany na okres realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanego dalej "POIiŚ 2014-2020".
§  3.
W skład Komitetu wchodzą jako członkowie:
1)
ze strony rządowej, po jednym przedstawicielu:
a)
przewodniczący - sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nadzorujący działania departamentu wykonującego zadania Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020,
b)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020,
c)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,
d)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,
e)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych,
f)
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020,
g)
ministra właściwego do spraw środowiska - jako Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020,
h)
ministra właściwego do spraw energii - jako Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020,
i)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - jako Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020,
j)
ministra właściwego do spraw zdrowia - jako Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020,
k)
Centrum Unijnych Projektów Transportowych - jako Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020,
l)
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jako Instytucji Wdrażającej w sektorze środowiska,
m)
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jako Instytucji Wdrażającej w sektorze energetyki,
n)
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - jako Instytucji Wdrażającej w sektorze środowiska,
o)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - jako Instytucji Wdrażającej w sektorze energetyki,
p)
Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - jako Instytucji Wdrażającej w sektorze energetyki,
r)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
s)
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
t)
ministra właściwego do spraw transportu,
u)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej 2 ,
w)
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
x)
Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.
2)
ze strony samorządowej - po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:
a)
Związku Miast Polskich,
b)
Związku Gmin Wiejskich RP,
c)
Związku Województw RP,
d)
Unii Metropolii Polskich,
e)
Unii Miasteczek Polskich,
f)
Związku Powiatów Polskich;
3)
ze strony partnerów:
a)
po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240), tj.:
-
Pracodawców RP,
-
Konfederacji Lewiatan,
-
Związku Rzemiosła Polskiego,
-
Business Centre Club,
-
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność",
-
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
-
Forum Związków Zawód owych,
b)
jeden przedstawiciel środowiska naukowego wskazywany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
c)
przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.):
-
jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
-
trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem,
-
jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,
-
jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń,
d)
jeden przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej.
§  4.
W posiedzeniach Komitetu uczestniczą w charakterze obserwatorów, bez prawa do głosowania:
1)
przedstawiciel Instytucji Audytowej;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020;
6)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
7)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020;
8)
inne osoby - na zaproszenie przewodniczącego.
§  5.
W pracach Komitetu uczestniczy z głosem doradczym, przedstawiciel Komisji Europejskiej.
§  6.
1.
Zadania Komitetu w świetle art. 49 oraz art. 110 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. - ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanego dalej "rozporządzeniem ogólnym", obejmują:
1)
systematyczny przegląd wdrażania POIiŚ 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
2)
analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie POIiŚ 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników;
3)
przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POIiŚ 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.
2.
W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz na podstawie art. 110 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, Komitet rozpatruje w szczególności:
1)
postępy w realizacji planu ewaluacji POIiŚ 2014-2020 i ewaluacje w nim uwzględnione, w tym wykorzystanie wyników ewaluacji;
2)
postępy w realizacji strategii komunikacji, tj. rozpatrywanie informacji o postępach w realizacji Strategii komunikacji programu i analizę wyników realizacji tej strategii, dokonanej przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ 2014-2020 oraz informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok;
3)
wdrażanie dużych projektów;
4)
działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
5)
działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;
6)
działania w ramach POIiŚ 2014-2020 odnoszące się do spełnienia warunków wstępnych;
7)
wdrażanie instrumentów finansowych.
3.
Komitet, na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, rozpatruje i zatwierdza:
1)
metodykę i kryteria wyboru projektów;
2)
roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIiŚ 2014-2020;
3)
plan ewaluacji POIiŚ 2014-2020 i wszelkie zmiany planu;
4)
strategię komunikacji dla POIiŚ 2014-2020 i jej zmiany;
5)
wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmian POIiŚ 2014 - 2020.
§  7.
Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, którego zastępcą jest przedstawiciel Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020, będący członkiem Komitetu. W przypadku swojej nieobecności oraz nieobecności swojego zastępcy, przewodniczący - na podstawie pisemnego upoważnienia - powierza prowadzenie obrad innej osobie w nich uczestniczącej, pod warunkiem, że osoba ta ma prawo do głosowania.
§  8.
Każdy członek Komitetu ma zastępcę, którego wyznaczają podmioty wymienione w § 3.
§  9.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności realizowanych zadań, Komitet może powoływać grupy robocze.
§  10.
Komitet podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
§  11.
Do udziału w głosowaniu nad uchwałą upoważniony jest członek Komitetu, natomiast w przypadku nieobecności - jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji bądź organizacji nie mają prawa do głosowania.
§  12.
Każdy członek Komitetu dysponuje jednym głosem.
§  13.
W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Komitetu.
§  14.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w rybie obiegowym.
§  15.
Zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa regulamin przyjmowany uchwałą Komitetu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu. Regulamin działania Komitetu jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu.
§  16.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 w Ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  17.
Koszty związane z działalnością Komitetu są finansowane ze środków pomocy technicznej w ramach POIiŚ 2014-2020.
§  18.
Traci moc zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 21).
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
2 Funkcję ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej pełni Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).