Powołanie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFiPR.2022.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, zwany dalej "Komitetem".
2. 
Komitet jest powoływany na okres realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, zwanego dalej "FERS".
3. 
W skład Komitetu wchodzą podmioty wyznaczające członków:
1)
instytucja zarządzająca FERS;
2)
instytucje pośredniczące FERS:
a)
minister właściwy do spraw pracy,
b)
minister właściwy do spraw zdrowia,
c)
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
d)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
e)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
f)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
g)
Centrum Projektów Europejskich,
h)
Bank Gospodarstwa Krajowego,
i)
Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
3)
instytucje państwa członkowskiego:
a)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego jako:
instytucja do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce,
instytucja do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce,
instytucja do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie programów regionalnych,
b)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jako instytucja zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027,
c)
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
d)
minister właściwy do spraw gospodarki,
e)
minister właściwy do spraw informatyzacji,
f)
minister właściwy do spraw finansów publicznych,
g)
minister właściwy do spraw rozwoju wsi,
h)
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania,
i)
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
j)
Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej,
k)
Rada Dostępności;
4)
partnerzy:
a)
ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego tworzące stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759),
b)
Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej,
d)
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e)
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
f)
organizacje związkowe i organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445),
g)
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska,
h)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
i)
Stowarzyszenie Kongres Kobiet jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz równości kobiet i mężczyzn,
j)
New Europe Foundation jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się obszarami dyskryminacji takimi jak: płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek),
k)
Fundacja Aktywizacja jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej,
l)
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz włączenia społecznego,
m)
Klaster Innowacji Społecznych jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz integracji obywateli państw trzecich,
n)
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych jako federacja organizacji pozarządowych,
o)
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze ochrony zdrowia,
p)
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
r)
Fundacja Pole Dialogu jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji i umiejętności,
s)
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych.
4. 
W skład Komitetu wchodzą podmioty wyznaczające obserwatorów:
1)
instytucje państwa członkowskiego:
a)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jako instytucja zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027,
b)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jako instytucja koordynująca do spraw informacji i promocji,
c)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w zakresie prowadzenia kontroli przez ministra działającego jako państwo członkowskie,
d)
minister właściwy do spraw pracy jako dysponent Funduszu Pracy;
2)
partnerzy:
a)
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych,
b)
Związek Banków Polskich.
5. 
Podmioty wchodzące w skład Komitetu działają przez swoich przedstawicieli.
6. 
Każdy podmiot, o którym mowa w ust. 3, wyznacza dwóch przedstawicieli - przedstawiciela pełniącego funkcję członka oraz jego zastępcę, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. 
Instytucję zarządzającą FERS reprezentują:
1)
jeden przedstawiciel w randze ministra, sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, nadzorującego działania departamentu wykonującego zadania instytucji zarządzającej FERS, pełniący funkcję członka;
2)
dwóch przedstawicieli departamentu wykonującego zadania instytucji zarządzającej FERS - przedstawiciel pełniący funkcję członka oraz jego zastępca.
8. 
Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel instytucji zarządzającej FERS, o którym mowa w ust. 7 pkt 1. Zastępcą przewodniczącego Komitetu jest przedstawiciel departamentu wykonującego zadania instytucji zarządzającej FERS, pełniący funkcję członka.
9. 
Każdy podmiot, o którym mowa w ust. 4, wyznacza jednego przedstawiciela pełniącego funkcję obserwatora.
10. 
Prawo do głosownia przysługuje członkowi Komitetu oraz jego zastępcy, jeżeli członek nie skorzystał z tego prawa.
11. 
W pracach Komitetu uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc rolę monitorującą i doradczą.
§  2. 
1. 
Komitet wykonuje zadania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm. 2 ), w szczególności:
1)
monitoruje postępy we wdrażaniu i osiąganiu celów pośrednich i końcowych FERS;
2)
zatwierdza:
a)
metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów w ramach FERS, w tym wszelkie ich zmiany,
b)
wszelkie propozycje instytucji zarządzającej FERS dotyczące zmiany FERS,
c)
końcowe sprawozdanie z wykonania FERS,
d)
plan ewaluacji dla FERS i zmiany tego planu;
3)
rozpatruje:
a)
wszelkie kwestie mające wpływ na wykonanie FERS i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom,
b)
wkład FERS w sprostanie wyzwaniom wskazanym w zaleceniach dla Polski, które są związane z wdrażaniem programu,
c)
zbiorcze informacje o przypadkach niezgodności interwencji w ramach FERS z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007, str. 1) oraz Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2010/48/WE) (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 35);
4)
analizuje:
a)
elementy sporządzanej przez instytucję zarządzającą FERS oceny ex ante i dokument strategiczny dla instrumentów finansowych wdrażanych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą FERS,
b)
postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie,
c)
realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności;
5)
może wydawać zalecenia dla instytucji zarządzającej FERS, w tym w odniesieniu do środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.
2. 
Tryb pracy Komitetu określa regulamin przyjmowany przez Komitet zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, na pierwszym posiedzeniu Komitetu.
3. 
Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania instytucji zarządzającej FERS w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 08.11.2022, str. 1.