Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komitetu Kredytowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W celu oceny konieczności zaciągania przez resorty zobowiązań w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych (MIF) na współfinansowanie realizowanych projektów oraz zabezpieczenia odpowiednich środków w projekcie ustawy budżetowej, koniecznych do realizacji planowanych projektów, powołuje się Komitet Kredytowy, zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Finansów.
§  2.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) Członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów nadzorujący zarządzanie długiem publicznym i Skarbu Państwa - Przewodniczący;
2) Członek Kierownictwa Ministerstwa Finansów nadzorujący zadania realizowane przez Departament Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy Zagranicznej - Zastępca Przewodniczącego;
3) Dyrektor Departamentu Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy Zagranicznej - członek;
4) Dyrektor Departamentu Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa - członek;
5) Dyrektor Departamentu Rozwoju i Finansów Gospodarki Narodowej - członek;
6) Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa - członek.
2. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenia Komitetu mogą być zapraszani, bez prawa głosu, przedstawiciele komórek organizacyjnych w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele innych resortów oraz - w charakterze doradców - inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
3. W skład Komitetu wchodzą każdorazowo osoby wykonujące zadania lub pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1. Zmiana osoby wykonującej zadania lub pełniącej funkcję nie powoduje konieczności zmiany zarządzenia.
§  3. Do zadań Komitetu należy:
1) opiniowanie projektu strategii zaciągania zobowiązań w MIF przed jego akceptacją przez Ministra Finansów;
2) opiniowanie zasadności finansowania projektów przez MIF, szczególnie z punktu widzenia zgodności ze strategią uzgodnionych z MIF projektów, przesłanych przez resorty oraz warunków finansowych zaciąganych zobowiązań;
3) opiniowanie projektów umów zawieranych z MIF pod względem formalnoprawnym oraz generowanego przez nie ryzyka;
4) przygotowanie opinii dla Ministra Finansów w sprawie zasadności współfinansowania przez MIF poszczególnych projektów zgłoszonych przez resorty.
§  4.
1. Przekazane przez właściwe resorty:
1) informacje dotyczące planowanego finansowania danego projektu, obejmujące w szczególności: cel projektu, koszt oraz udział w finansowaniu przez MIF,
2) informacje dotyczące wielkość planowanego wykorzystania środków finansowych w nadchodzącym roku budżetowym,
3) uzasadnienie projektu

- Departament Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy Zagranicznej, zwany dalej "Departamentem MZ", przekazuje Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkom.

2. W uzasadnionych przypadkach Departament MZ przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, właściwym komórkom organizacyjnym w Ministerstwie Finansów, które dokonują analizy przekazanych informacji i wydają opinie na ich temat.
§  5.
1. Posiedzenia Komitetu zwołuje, po porozumieniu z Przewodniczącym, Dyrektor Departamentu MZ.
2. Posiedzenia komitetu odbywają się w miarę potrzeby.
3. Przewodniczący przewodniczy obradom Komitetu, a w przypadku jego nieobecności funkcję pełni Zastępca Przewodniczącego.
§  6.
1. Komitet podejmuje decyzje w drodze głosowania jawnego, większością głosów obecnych członków, przy obecności przynajmniej 3 członków Komitetu.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.
3. Dopuszcza się podejmowanie decyzji przez członków Komitetu w trybie obiegowym.
§  7.
1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, zawierający stanowiska Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków, a także wyniki głosowania w sprawie poszczególnych projektów. Protokół podpisuje Przewodniczący.
2. Z posiedzenia Komitetu sporządza się opinie, zawierające stanowiska Komitetu do poszczególnych projektów, które podpisuje Przewodniczący.
§  8.
1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Departament MZ, który przygotowuje i kieruje pod obrady Komitetu w szczególności: materiały na posiedzenia, porządek obrad oraz projekty wraz z opiniami.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.