Dz.Urz.ABW.2018.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", powołuje się Komitet Konkursowy do oceny nadesłanych prac oraz wyłonienia laureatów VIII edycji (2018) ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych, zwany dalej "Komitetem".
§  2. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący - Norbert Loba - Zastępca Szefa ABW;
2) zastępca przewodniczącego - Bartosz Jarmuszkiewicz - Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW;
3) członkowie:
a) Tomasz Ziemiński - Dyrektor Gabinetu Szefa ABW,
b) Piotr Wojtunik - Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW,
c) Marcin Torenc - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału I Gabinetu Szefa ABW;
4) sekretarz Komitetu - Agata Gąsiewska - Zastępca Naczelnika Wydziału IV Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, w zakresie swojej właściwości, są obowiązani do udzielenia przewodniczącemu Komitetu niezbędnej pomocy w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1.
§  3. 
1.  Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu.
2.  Przewodniczący Komitetu organizuje prace Komitetu oraz koordynuje prace jego członków.
§  4. 
1.  Nadzór nad pracą Komitetu sprawuje Szef ABW.
2.  Przewodniczący przedstawi Szefowi ABW sprawozdanie z przebiegu prac Komitetu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
§  5.  Obsługę kancelaryjno-biurową Komitetu zapewnia Centralny Ośrodek Szkolenia ABW.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.