Powołanie Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów II edycji - 2011/2012 ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2012.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2012 r.

DECYZJA Nr 122
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Konkursowego do wyłonienia laureatów II edycji - 2011/2012 ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Na podstawie § 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. Nr 26, poz. 432, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komitet Konkursowy, zwany dalej "Komitetem", do oceny nadesłanych prac oraz wyłonienia laureatów II edycji - 2011/2012 ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
§  2.
1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Antoni Podolski - członek Rady Konsultacyjnej przy COS ABW;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Nawrocki - Dyrektor COS ABW;
3)
Członkowie Komitetu:
a)
Damian Szlachter,
b)
Piotr Potejko,
c)
Krzysztof Krełowski,
d)
Piotr Siczek;
4)
Sekretarz Komitetu - Marek Szczur - Sadowski.
2.
Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, w zakresie swojej właściwości, są obowiązani do udzielania Przewodniczącemu Komitetu niezbędnej pomocy w zakresie realizacji zadań określonych w § 1.
§  3.
1.
Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu.
2.
Przewodniczący organizuje prace Komitetu oraz koordynuje prace jego członków.
§  4.
1.
Nadzór nad pracą Komitetu sprawuje Szef ABW.
2.
Przewodniczący przedstawi Szefowi ABW sprawozdanie z przebiegu prac Komitetu w terminie do dnia 15 września 2012 r.
§  5.
Obsługę kancelaryjno-biurową Komitetu zapewnia Gabinet Szefa ABW.
§  6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.