Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2013.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komitet Gospodarczej Myśli Strategicznej, zwany dalej "Komitetem", jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.
§  2. Do zadań Komitetu należy:
1) udzielanie Ministrowi Gospodarki wsparcia w zakresie:
a) programowania strategicznego polityki gospodarczej,
b) ustalania długookresowych kierunków działań,
c) identyfikacji przyszłościowych sektorów gospodarki o dużym potencjale inwestycyjnym,
d) oceny długoterminowych skutków wprowadzanych programów i regulacji;
2) opracowywanie propozycji rozwiązań systemowych służących rozwojowi gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych i przepisów prawa Unii Europejskiej.
§  3.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący i członkowie - osoby zaproszone przez Ministra Gospodarki do udziału w pracach Komitetu reprezentujące środowiska naukowe i środowiska przedsiębiorców;
2) sekretarz - wyznaczony pracownik Ministerstwa Gospodarki.
2. W pracach Komitetu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego, niebędące członkami Komitetu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Komitetu, w szczególności:
1) przedstawiciele organów administracji publicznej;
2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Komitetu;
3) przedstawiciele jednostek naukowych.
3. Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
§  4.
1. Przewodniczący:
1) kieruje pracami Komitetu;
2) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;
3) wyznacza osobę przewodniczącą posiedzeniom Komitetu, w przypadku swojej nieobecności.
2. W celu realizacji zadań Komitetu, przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Gospodarki, tworzyć grupy robocze.
3. W celu poddania pod dyskusję zagadnień i problemów związanych z realizacją zadań Komitetu, przewodniczący może wystąpić do Ministra Gospodarki z wnioskiem o organizację konferencji naukowych lub zebrań środowiskowych.
§  5. Posiedzenia Komitetu lub posiedzenia grup roboczych zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego, Minister Gospodarki lub upoważniony przez Ministra Gospodarki sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
§  6.
1. Obsługę organizacyjną prac Komitetu zapewnia Sekretariat Ministra w Ministerstwie Gospodarki oraz sekretarz.
2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w pkt 1, pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).