Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu do Spraw Wyboru Projektów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W związku z art. 6. 4 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 powołuje się Komitet do Spraw Wyboru Projektów, zwany dalej "Komitetem", w celu rekomendowania do finansowania projektów złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla Funduszu Małych Grantów w ramach Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
§  2. Do zadań Komitetu należy:
1) zatwierdzenie szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Funduszu Małych Grantów;
2) analiza listy rankingowej projektów po dokonaniu oceny merytorycznej przez niezależnych i bezstronnych ekspertów;
3) zatwierdzenie listy rankingowej projektów;
4) przedłożenie Operatorowi Programu listy projektów rekomendowanych do wsparcia.
§  3. W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komitetu, o których mowa w pkt 3;
3) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:
a) czterech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,
b) co najmniej jedna osoba niezależna od Operatora Programu posiadająca odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub przemocy ze względu na płeć, wskazana przez przewodniczącego spośród członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
§  4. Do prac Komitetu mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego osoby będące ekspertami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.
§  5.
1. Przewodniczący Komitetu:
1) kieruje pracami Komitetu;
2) zwołuje posiedzenia Komitetu i określa porządek obrad;
3) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;
4) określa tryb pracy Komitetu;
5) podejmuje ostateczne decyzje w przypadkach spornych.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komitetu.
§  6.
1. Udział w pracach Komitetu członków wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Udział w pracach Komitetu członka niezależnego od Operatora Programu, o którym mowa w § 3 pkt. 3 lit. b, odbywa się na jego koszt lub koszt organizacji, którą reprezentuje.
3. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  7. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. Komitet działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla Funduszu Małych Grantów w ramach Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.