Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej "Komitetem", dla działów administracji rządowej:
1) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2) gospodarka morska;
3) transport.
§  2. W skład Komitetu wchodzą:
1) Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej - przewodniczący;
2) Małgorzata Kuźma - członek;
3) Mikołaj Karpiński - członek;
4) Katarzyna Szarkowska- członek;
5) Maria Beata Kucińska - członek niezależny;
6) Radosław Krawczyk - członek niezależny.
§  3.
1. Do końca lutego każdego roku Komitet składa Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministrowi Finansów sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  4. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Pion Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w Departamencie Kontroli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
§  5. Traci moc zarządzenie Nr 15 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz.9).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396);

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.