Dz.Urz.MI.2018.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej:
1) łączność;
3) transport.
§  2.  W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1) przewodniczący - Andrzej Bittel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
2) członkowie niezależni:
a) Illona Pałka,
b) Daniel Zaprzała;
3) członkowie:
a) Małgorzata Kuźma,
b) Irmina Jabłońska-Witek.
§  3.  Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu, na wniosek członków niezależnych, członków lub z własnej inicjatywy, osoby spoza jego składu.
§  4.  Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 17).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport - na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).