Dz.Urz.MSiT.2018.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki wspólny dla działów administracji rządowej "kultura fizyczna" oraz "turystyka", zwany dalej "Komitetem", w składzie:
1) Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - przewodnicząca;
2) Dariusz Rogowski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki;
3) Tomasz Lis, członek niezależny;
4) Agnieszka Woźniak, członek niezależny.
§  2.  Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1) sygnalizowanie istotnych ryzyk;
2) sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
3) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
4) przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
5) przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
6) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
7) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego.
§  3.  Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin, nadany odrębnym zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki.
§  4.  Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 10 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki zmienione zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 3 z dnia 10 lutego 2012 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 11 z dnia 7 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 18 z dnia 26 listopada 2012 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 7 z dnia 4 lutego 2015 r., zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 37 z dnia 23 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki nr 19 z dnia 20 września 2018 r.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).