Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2012.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się komitet audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie w następującym składzie:
1) Pani Joanna Berdzik Podsekretarz Stanu - przewodniczący;
2) Pan Robert Bartold Dyrektor Generalny - zastępca przewodniczącego;
3) Pan Arkadiusz Jarkiewicz - członek;
4) Pan Marek Kuciński - członek niezależny;
5) Pan Wojciech Kutyła - członek niezależny;
6) Pan Piotr Lis - członek niezależny.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 8 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 185, poz. 1092,Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.