Powołanie Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2020.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, zwany dalej "Komitetem".
§  2. 
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych - przewodniczący;
2)
Tomasz Trautsolt - członek zależny;
3)
Marek Redźko - członek niezależny;
4)
Jacek Dziuba - członek niezależny;
5)
Ryszard Froń - członek zależny.
§  3. 
Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Ministra Aktywów Państwowych, na wniosek przewodniczącego Komitetu.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 24 oraz z 2019 r. poz. 17).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).