Powołanie komitetu audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MR.2020.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie powołania komitetu audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i poz. 2473 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komitet audytu, zwany dalej "komitetem", dla działów administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
gospodarka;
3)
turystyka.
§  2. 
Celem komitetu jest doradztwo na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.
§  3. 
W skład komitetu wchodzą:
1)
Pan Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju - przewodniczący;
2)
Pan Robert Bartold - członek niezależny;
3)
Pan Kamil Mroczka - członek niezależny;
4)
Pan Tomasz Trautsolt - członek niezależny;
5)
Pan Marek Redźko, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju - członek zależny;
6)
Pani Dorota Rosińska, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju - członek zależny.
§  4. 
Obsługę organizacyjną komitetu zapewnia komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju.
§  5. 
Traci moc zarządzenie nr 33 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. (Dz. Urz. Min. Przed. i Tech. poz. 33 oraz z 2019 r. poz. 5).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261), Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
gospodarka;
3)
turystyka.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,2020 i poz. 2473 oraz z 2020 r. poz. 284), zgodnie z którym minister kierujący działem administracji rządowej powołuje, w drodze zarządzenia, komitet audytu.

Projekt przewiduje, że zarządzenie wejdzie w życie z dniem podpisania.

1 Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).