Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.92

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej "Komitetem", w składzie:
1) przewodniczący - Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie niezależni:
a) Dariusz Kidaj,
b) Jacek Jerka;
3) członkowie zależni:
a) Elżbieta Jazgarska, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
b) Rafał Główczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia.
§  2.  Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu zapewnia Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Zdrowia.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).